ประวัติ

รศ. ดร. นวดล เพ็ชรวัฒนา

Assoc. Prof. Dr. Nawadon Petchwattana

วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Polymer blends and composites, Toughening and crystallization of polymers, Failure analysis, Foaming of polymers, Building materials, Antimicrobial food packaging

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

   บรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง

1.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ต้านจุลินทรีย์จากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิด   พอลิแลคติกแอซิดที่ผ่านการเพิ่มความเหนียวด้วยอนุภาคยางคอร์เชล

2. อิทธิพลของสารต้านจุลินทรีย์ชีวภาพต่อสมบัติของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ผ่านการเพิ่มความเหนียวด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์

3. การใช้สารเสริมสภาพพลาสติกชีวภาพทดแทนไดออกทิลฟธาเลธสำหรับผลิตภัณฑ์ท่อน้ำดื่มพอลิไวนิลคลอไรด์

4. อิทธิพลของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดที่ผ่านการก่อผลึกด้วยทัลค์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารทดแทนเมลามีนฟอร์มัลดีไฮด์

5. ผลของผงขี้เลื่อยไม่ประดู่ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบไม้พลาสติกที่เตรียมจากพอลิบิวทีลีนซัคซิเนตสำหรับประยุกต์ใช้เป็นของเล่นแทนไม้

6. การพัฒนาวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้จากบรรจุภัณฑ์ขวดนมพลาสติกเหลือทิ้ง

7. การใช้สารประสานคู่ควบเพื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างผิวหน้าของวัสดุเชิงประกอบจากพอลิไวนิลคลอไรด์และเถ้าแกลบเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปูพื้น

8. การเพิ่มความแข็งแรงและความต้านทานแรงขีดข่วนให้กับพอลิโพรพีนด้วยสารประกอบอนินทรีย์กลุ่มแคลเซียมซิลิเกตเพื่อประยุกต์ใช้เป็นชิ้นส่วนภายในรถยนต์

 

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

คณะผู้นิพนธ์

ชื่อวารสาร
(ปีที่,ฉบับที่)

ฐานข้อมูล

Scopus

ISI

1

Utilization of ultrafine acrylate rubber particles as a toughening agent for poly (lactic acid)

N Petchwattana, S Covavisaruch, N Euapanthasate

 

Materials Science and Engineering: A 532 (2012) 64-70

/

/

2

Recycling of wood–plastic composites prepared from poly (vinyl chloride) and wood flour

N Petchwattana, S Covavisaruch, J Sanetuntikul

 

Construction and Building Materials 28 (2012) 557-560

/

/

3

Mechanical properties, thermal degradation and natural weathering of high density polyethylene/rice hull composites compatibilized with maleic anhydride grafted polyethylene

N Petchwattana, S Covavisaruch, S Chanakul

 

Journal of polymer Research 19 (2012) 1-9

/

/

4

Effects of rice hull particle size and content on the mechanical properties and visual appearance of wood plastic composites prepared from poly (vinyl chloride)

N Petchwattana, S Covavisaruch

 

Journal of Bionic Engineering 10 (2013) 110-117

/

/

5

Influences of water absorption on the properties of foamed poly (vinyl chloride)/rice hull composites

N Petchwattana, S Covavisaruch, D Pitidhammabhorn

 

Journal of Polymer Research 20 (2013) 1-7

/

/

6

Effect of nano-scaled styrene butadiene rubber based nucleating agent on the thermal, crystallization and physical properties of isotactic polypropylene

N Petchwattana, S Covavisaruch, P Sripanya

Journal of Alloys and Compounds 582 (2014) 190-195

/

/

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

คณะผู้นิพนธ์

ชื่อวารสาร
(ปีที่,ฉบับที่)

ฐานข้อมูล

Scopus

ISI

7

Influence of talc particle size and content on crystallization behavior, mechanical properties and morphology of poly (lactic acid)

N Petchwattana, S Covavisaruch, S Petthai

 

Polymer bulletin 71 (2014) 1947-1959

/

/

8

Mechanical and morphological properties of wood plastic biocomposites prepared from toughened poly (lactic acid) and rubber wood sawdust (Hevea brasiliensis)

N Petchwattana, S Covavisaruch

 

Journal of Bionic Engineering 11 (2014) 630-637

/

/

9

Utilization of thymol as an antimicrobial agent for biodegradable poly (butylene succinate)

N Petchwattana, P Naknaen

 

Materials Chemistry and Physics 163 (2015) 369-375

/

/

10

Antimicrobial food packaging prepared from poly (butylene succinate) and zinc oxide

N Petchwattana, S Covavisaruch, S Wibooranawong, P Naknaen

 

Measurement 93 (2016) 442-448

/

/

11

Influence of packaging material and storage time  on physical, chemical and microbiological properties of set yogurt: A comparative atudy between biodegradable poly(lactic acid) and polypropylene

N Petchwattana, S, P Naknaen

Journal of Engineering Science and Technology

11 (2016) 1437 - 1449

 

/

12

Toughening of wood/poly(vinyl chloride) composites by using ultrafine rubber particles: Mechanical and rheological investigations 

N Petchwattana, S Covavisaruch, C Watkrut

Applied Mechanics and Materials 534 (2014) 25-30

 

/

13

Carvacrol as an antimicrobial agent for poly(butylene succinate): Tensile properties and antimicrobial activity observations 

S Wiburanawong, N Petchwattana, S Covavisaruch

Advanced Materials Research

931-932 (2014) 111-115

 

/

14

Wood plastic composites prepared from poly(vinyl chloride) and balau sawdust (shorea obtusa): Mechanical properties and n-(β-aminoethyl)-γ-aminopropyl trimethoxysilane compatibilization 

N Petchwattana, S Covavisaruch, K Kanawang 

Advanced Materials Research

602-604 (2013) 802-806

 

/

 

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: nawadon@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167