ประวัติ

อ. สุจินดา จิตต์ใจฉำ่

Mrs. Sujinda Jitjaicham

วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

วศ.บ. (เคมีสิ่งทอ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) , ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    การย้อมสิ่งทอและการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ  เทคโนโลยีสิ่งทอและการวัดสี  การเตรียมเส้นใยด้วย เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง 

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

    การสกัดเซลลูโลสขนาดไมโคร (micro crystalline cellulose-MCC)

    การเตรียมเส้นใยด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง

ผลงานทางวิชาการ

1
Kittikorn, T., Klaimak, J., Malakul, R., and Jitjaicham, S.  (2016).   “Investigation and assessment of chitosan as antifungal additive in PLA biocomposite.”  The International Polymer Conference of Thailand : PCT-6,  30th  June  to 1st   July 2016, Bangkok, Thailand, (poster presentation). 
2
Kittikorn, T.,  Jitjaicham, S., Na Ranong, N., Pisitaro, W., and Chaithep, P.  (2015).  “Modification of electrospun poly(acrylonitrile) nanofibre for dyehouse effluent treatment.” PETROMAT and PPC Symposium 2015, 21st  April 2015, Bangkok, Thailand, (poster presentation). 
3 Jitjaicham, S., Kampalanontwat, P., and Supaphol, P.,  (2013).  “Metal adsorption behavior of 2,4-dinitrophenylhydrazine modified polyacrylonitrile nanofibers,”  eXPRESS Polymer Letters, 7(10), 832-841. 
4 Sutasinpromprae, J., Jitjaicham, S., Nithitanakul, M., Meechaisue, S., and Supaphol, P.,  (2006).   "Preparation and Characterization of Ultra-fine Electrospun Polyacrylonitrile Fibers and Their Subsequent Pyrolysis to Carbon Fibers," Polymer International, 55(8), 825-833. 
5 Jarusuwannapoom, T., Hongrojjanawiwat, W.,  Jitjaicham, S., Wannatong, L., Nithitanakul, M., Pattamaprom, C., Koombhongse, P., Rangupan, R., and Supaphol, P. (2005).  European Polymer Journal. 41, 409-421. 
6 Jitjaicham, S.,  Nithitanakul, M., and Supaphol, P.,  (2005).   “Morphological investigation of electrospun ultra-fine polystyrene fibers: effects of molecular weight, molecular weight distribution of polystyrene and polarity of emitting electrode”, Regional Symposium on  Chemical Engineering (RSCE 2005),  “New Trends in Technology Towards 
Sustainable Development”  30th November  –  2nd   December 2005, Hanoi, Vietnam. (Oral presentation). 
7 Jitjaicham, S., Nithitanakul, M., and Supaphol, P. (2005).  “Morphology investigation of electrospun ultra-fine polystyrene fibers: effects of molecular weight and polarity of emitting electrode”  The 7th   World Congress of Chemical Engineering (Glasgow 2005), Glasgow, Scotland, (Poster presentation). 
8 Jitjaicham, S., Nithitanakul, M., and Supaphol, P.  (2004).   “Patterning and morphological investigation of electrospun ultrafine polystyrene fibers: a preliminary report”  International Conference on Smart / Intelligent materials and Nanotechnology (SmartMat-’04), 1st  -3rd  December 2004, Chiangmai, Thailand. (Oral presentation). 
9 สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ ปฏิญญา คงเคารพธรรม และอรพรรณ คงชยะนันท์. (2555).  “การเตรียมผงเซริซินไหมอิรี่ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสเปรย์อิ่ง” การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน  วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555, อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ภาคโปสเตอร์). 
10 สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ และมาลินี อนุรักษ์. (2553).  “การย้อมฝ้ายด้วยแก่นฝางโดยใช้เกลือโลหะเป็น
สารช่วยติด” การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4  วันที่ 29-30 มกราคม 2553, อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ภาคโปสเตอร์). 

 

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: sujinda@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167