ประวัติ

ผศ. ดร. พิสุทธิ หนักแน่น

Asst. Prof. Dr. Phisut Naknaen

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    เคมีอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต อาหารพลังงานต่ำ ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

 1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากตาลโตนด ผลิตภัณฑ์อาหารพลังงานต่ำ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

2. การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด : การผลิตน้ำตาลโตนดผงที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

3. การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของไซรัปที่ผลิตจากน้ำหวานที่ได้จากต้นจาก (Nypa frutican) และต้นชก (Arenga pinnata) และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

4. แนวทางการเพิ่มมูลค่าแคนตาลูปที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกในจังหวัดสระแก้ว: การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปแคนตาลูปที่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง

5. การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้านจุลินทรีย์จากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดในการยืดอายุการเก็บอาหาร

6. การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไซรัปที่ผลิตจากน้ำตาลโตนดฯ

7. การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณ์จากตาลโตนด การผลิตน้ำตาลฯ 

8. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดแคโรทีนอยด์จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเพื่อใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในอาหาร

9. แนวทางการใช้ประโยชน์ฟักข้าวในจังหวัดนครนายก : การผลิตสลัดครีมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากฟักข้าว

10.แนวทางการใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งจากกระบวนการคั่วกาแฟ : การศึกษาคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของใยอาหารหยาบจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1 Naknaen, P., Itthisoponkul, T., Sondee, A. and Angsombat, N. Utilization of Watermelon Rind Waste as a Potential Source of Dietary Fiber to Improve Health Promoting Properties and Reduce Glycemic Index for Cookie Making. Food Science and Biotechnology. 2016; 25: 415-424.
2 Naknaen, P. and Meenune, M. Quality Profiles of Pasteurized Palm Sap (Borassus flabellifer Linn.) Collected from Different Regions in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology. 2016; 13: 165-176.
3 Naknaen, P., Maneyam, R. and Kam-Onsri, A. Effect of Partial Replacement of Sucrose with Humectant in the Osmotic Solution on the Characteristics of Osmo-Dried Cantaloupe. International Journal of Fruit Science. 2016; 16: 225-241.
4 Nankaen, P., Charoenthaikij, P. and Kerdsup, P. Physicochemical Properties and Nutritional Compositions of Foamed Banana Powders (Pisang Awak, Musa sapientum L.) Dehydrated by Various Drying Methods. Walailak Journal of Science and Technology. 2016; 13: 177-191.
5 Naknean, P., Jutasukosol, K. and Mankit, T. Utilization of chitosan as an antimicrobial agent for pasteurized palm sap (Borassus flabelliferLinn.) during storage. Journal of Food Science and Technology. 2015; 52: 731-741.
6 Naknaen, P. and Meenune, M. Impact of Clarification of Palm Sap and Processing Method on the Quality of Palm Sugar Syrup (Borassus Flabellifer Linn .). Sugar Tech. 2015; 17(2): 195-203.
7 Naknaen, P., Itthisoponkul, T. and Charoenthaikij, P. Proximate compositions, nonvolatile taste components and antioxidant capacities of some dried edible mushrooms collected from Thailand. Journal of Food Measurement and Characterization. 2015; 9: 259-268.
8 Naknaen, P. and Itthisoponkul, T. Characteristics of cantaloupe jams as affected by substitution of sucrose with xylitol. International Journal of Fruit Science. 2015; 15: 442-455.
9 Petchwattana, N., and Naknaen, P. Utilization of thymol as an antimicrobial agent for biodegradable poly(butylenes succinate). Materials Chemistry and Physics. 2015; 163: 369-375.
10 Naknean, P., Juntorn, N. and Yimyuan, T. Influence of clarifying agents on the quality of pasteurised palmyra palm sap (Borassus flabellifer Linn.). International Journal of Food Science and Technology. 2014; 33: 515-525.
11 Naknaen, P. Utilization possibilities of antimicrobial biodegradable packaging produced by poly(butylene succinate) modified with zinc oxide nanoparticles in fresh-cut apple slices. International Food Research Journal. 2014; 21: 2413-2420.
12 Naknaen, P. Physicochemical, Thermal, Pasting and Microstructure Properties of Hydroxypropylated Jackfruit Seed Starch Prepared by Etherification with Propylene Oxide. Food Biophysics. 2014; 9: 249-259.
13 Naknaen, P. Improvement in Shelf Life and Safety of Pasteurized Palm Sap (Borassus flabellifer Linn.) by the Addition of Nisin. Journal of Food Safety. 2013; 33: 515-525.
14 Naknean, P., Maneyam, R. and Kam-onsri, A. Effect of Different Osmotic Agents on the Physical, Chemical and Sensory Properties of Osmo-Dried Cantaloupe. Chiang Mai Journal of Science. 2013; 40: 427-439.
15 Naknean, P., Maneyam, R. and Kam-onsri, A. Effect of osmotic dehydration process on the physical, chemical and sensory properties of osmo-dried cantaloupe. International Food Research Journal. 2013; 20: 189-196.
16 Naknaen, P. Spray drying technique of fruit juice powder: some factors influencing the properties of product. International Food Research Journal. 2012; 19: 1297-1306.
17 Naknaen, P. Factors affecting mass transfer during osmotic dehydration of fruits. 2012; 19: 1297-1306.
บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings)
Full paper
1 Naknaen, P., Tharasuk, C. and Junjerdee, J. Preliminary Investigation Related to Physicochemical, Crystallinity, Microstructure and Engineering properties of Starch Isolated from Chempadak seed as Potential Food Ingredient for Industrial Application. The 3rd International Conference on Industrial Application Engineering 2015 (ICIAE2015). Kitakyushu International Conference Center, Kitakyushu, Japan, March 28-31; 2015.
2 Naknaen, P. Chemical compositions and Antioxidant Activities of Mamao Juice (Antidesma Thwaitesianum Mull Arg.) as Affected by Clarification and Thermal Pasteurization. International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS) March 28-30th – Tokyo, Japan; 2014.
ทุนวิจัยที่ได้รับ
1 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
(2554)
2 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตน้ำตาลโตนดและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี 
(2555)
3 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนเศษเหลือจากการแปรรูปขนุนโดยการผลิตสตาร์ชและการดัดแปรสตาร์ช (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี 
(2556)
4 การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำตาลโตนดเข้มข้นและการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี 
(2556)
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดผงปรุงรสปราศจากผงชูรส (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี 
(2557)
6 แนวทางการใช้ประโยชน์ฟักข้าวในจังหวัดนครนายก: การผลิตสลัดครีมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากฟักข้าว (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
 (2558)
7 การวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของน้ำตาลโตนดผง: การผลิตน้ำตาลโตนดผงที่มีการลดค่าดัชนีน้ำตาล (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
 (2558)
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนยแข็งชนิดเทียมจากข้าว (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
 (2558)
9 แนวทางการใช้ประโยชน์ของเหลือทิ้งจากกระบวนการคั่วกาแฟ: การศึกษาคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของใยอาหารหยาบจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
 (2559)
10 แนวทางการเพิ่มมูลค่าแคนตาลูปที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออกในจังหวัดสระแก้ว: การพัฒนากระบวนการผลิตไซรัปแคนตาลูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
 (2559)
11 การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด: การผลิตน้ำตาลโตนดสดพร้อมดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเทคนิคการใช้รังสียูวีซี (หัวหน้าโครงการวิจัย) 1 ปี
 (2560)

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: phisut@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167