ประวัติ

ผศ. ดร. ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์

Asst. Prof. Dr. Srivikorn Ditudompo

Ph.D. (Food Science and Human Nutrition) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    ไฮโดรเจลบีด การแช่อิ่มอบแห้ง การแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูด การแปรรูปอาหารด้วยวิธีการอบแห้ง คุณสมบัติทางวิสโคอิลาสติกของวัสดุชีวภาพ ทฤษฎี Hybrid Mixture บรรจุภัณฑ์แบบควบคุมบรรยากาศ

 

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

    ไฮโดรเจลบีด การแช่อิ่มอบแห้งน้ำตาลต่ำ ผลิตภัณฑ์นมปราศจากน้ำตาลแลคโตส

งานวิจัย

1.คุณสมบัติทางวิสโคอิลาสติกของน้ำเต้าหู้นมน้ำตาลแลคโตสต่ำ

2. การผลิตแป้งรำข้าวสกัดน้ำมันดัดแปรด้วยเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์

3. ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อการแช่อิ่มในการผลิตขิงอบแห้งปริมาณน้ำตาลต่ำ

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: srivikorn@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167