ประวัติ

ผศ. ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม

Asst. Prof. Dr. Nantarat Na Nakornpanom

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

        คอลลอยด์ในอาหาร โภชนาการ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

         - 1.การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของอาหารโดยใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ เพื่อให้อาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ได้แก่ การมีสารต้านอนุมูลอิสระ การชะลอปลดปล่อยสารอาหารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย (เช่น น้ำตาลกลูโคส และไขมัน) และเพิ่มปริมาณสตาร์ชทนย่อยในผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น

         -2. การใช้การผสมข้าวต่างสายพันธุ์เพื่อให้ข้าวหุงสุกชะลอการปลดปล่อยน้ำตาลจากโครงสร้างอาหาร

         -3.การทดแทนแป้งสาลีด้วยข้าวกล้อง กข 31 ต่อการลดการปลดปล่อยน้ำมันจากโครงสร้างของเค้กในระหว่างการย่อยภายใต้สภาวะเลียนแบบการย่อยในร่างกาย

         4. การนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มพลังงานสูง เพื่อให้เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์

         5. การนำแป้งกล้วยน้ำว้าดิบมาใช้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่พื้นผิวของอาหารทอด (deep fat fry) เพื่อลดการอมน้ำมันและชะลอการปลดปล่อยไขมันจากโครงสร้างอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทดลอง ได้แก่ กะหรี่พัฟ และแป้งชุบทอด

         6.- การพัฒนาขนมเรไรเพื่อสุขภาพด้วยการทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยสตาร์ชถั่วเขียว

         7. การพัฒนาเครื่องดื่มพลังงานสูงที่มีสตาร์ชถั่วเขียวและข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบ

ผลงานทางวิชาการ

   บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

1 นันทรัตน์ ณ นครพนม, ภาธินี สุวรรณมณี และสุทธินี  สุปิยพันธ์. ผลของการงอกต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ และการปลดปล่อยกลูโคสภายใต้สภาวะจำลองการย่อยในร่างกายของสตาร์ชถั่วเขียว. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (พิเศษ). 2554; 42: 181-184.
2 Israkarn, K., Na Nakornpanom and Hongsprabhas, P. Physicochemical properties of starches and proteins in alkalitreated mungbean and cassava starch granules. Carbohydrate Polymers. 2014; 105: 34-40.

 

    บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings)

    Full paper

1 Na Nakornpanom, N., Tongman, K. and Singsood, A. The chemical properties and survival of Lactobacillus bulgaricus of yogurt containing germinated mung bean starch. The 14th Food Innovation Asia Conference; 2012 June 14-15. Bangkok, Thailand; 2012.
2 Na Nakornpanom, N., Khamthep, T. and Kampen, S. Effect of wheat and brown rice flour composites on cake qualities and oil release under in vitro stomach condition. The 15th Food Innovation Asia Conference; 2013 June 13-14. Bangkok, Thailand; 2013.
3 Na Nakornpanom, N., Satthaolankit, D. and Charoenmungsung, S. Effect of whey protein and guar gum on qualities of cake with RD31 brown rice flour. The 16th Food Innovation Asia Conference; 2014 June 12-13. Bangkok, Thailand; 2014.
4 Na Nakornpanom, N., Kullanansiri, S. and Chinda, S. Cooking quality and glucose release under in vitro digestion of gel containing mung bean flour, waxy rice flour and milk proteins. The 17th Food Innovation Asia Conference; 2015 June 18-19. Bangkok, Thailand; 2015. 

   

    ตำรา/หนังสือ

1 Na Nakornpanom, N. and Sirisoontaralak, P. The Effect of Irradiation on Bioactive Compounds in Plant and Plant Products. pp. 387-403. Functional Foods and Dietary Supplements: Processing Effects and Health Benefits (Noomhorm, A., Ahmad, I, Anal, A.K. Ed.), Wiley Blackwell, United Kingdom; 2014. 

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: nantarat@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167