ประวัติ

ผศ. ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล

Dr. Ulisa Pachekrepapol

Ph.D. (Food science) University of Wisconsin – Madison,USA

M.Sc. (Génie Agroalimentaire Méditerranéen et Tropical) SupAgro (ENSIA-SIARC), France

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Dairy Food, Dairy Chemistry, Rheology of dairy food products, Fermented dairy product

 

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

1.การพัฒนาโยเกิร์ตโดยใช้สารให้ความคงตัวจากธรรมชาติ การพัฒนาโยเกิร์ตเสริมแคลเซียม การศึกษาผลของการแปรรูปโดยการอบแห้งประเภทต่างๆ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2. การพัฒนาโยเกร์ตฟังชั่นนอลปราศจากไขมันชนิดคนโดยใช้แบคทีเรียที่ผลิตเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ช่วยเพิ่มความคงตัวและปรับปรุงเนื้อสัมผัส

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองผสมสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

4. ผลของแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ต่อโยเกริตปราศจากไขมัน

5. การพัฒนาโยเกริ์ตเสริมแคลเซียมปราศจากไขมันผสมกล้วย

 

ผลงานทางวิชาการ

บทความตีพิมพ์ในวารสาร

1 Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2014. Interactions between acidified dispersions of milk proteins and dextran or dextran sulfate. J. Dairy. Sci. 97:5371–5382.
2 Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2015. Impact of dextran and dextran sulfate on the structural and rheological properties of model acid milk gels. J. Dairy. Sci. 98: 2843–2852.
3 อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล, รัตนชดา เอี่ยมกล่ำ และ ตุลยา จันทร์ศิริ. 2552. การใช้วุ้นสำรองทดแทนไขมันในเค้กบราวนี่. ว.วิทย. กษ. 40:1 (พิเศษ). 397-400.

บทความตีพิมพ์ใน Proceedings

1 Pachekrepapol, U., P. Phoosri, and S. Rerkchaimongkol. 2016. Impact of Purple Rice Flour on Physicochemical and Textural Properties of Yogurt. Paper presented at International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS), Kyoto, Japan.

การนำเสนอผลงานวิชาการ

1 Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2011. Dextran Addition to Model Acid Gels to Explore the Mechanism by which EPS Influence Yogurt Texture (Oral presentation). Joint American Dairy Science Association -American Society of Animal Science Annual Meeting, New Orleans, LA, USA, July 2011.
2 Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2012. Impact of Dextran and Dextran Sulfate on the Structural and Rheological Properties of Acid Milk Gels (Oral presentation). International Symposium on Food Rheology and Structure, Zurich, Switzerland, April 2012.
3 Pachekrepapol, U., D. S. Horne, and J. A. Lucey. 2013. Interactions between Acidified Dispersions of Milk Proteins with Dextran or Dextran Sulfate (Oral Presentation). Joint American Dairy Science Association - American Society of Animal Science Annual Meeting, Indianapolis, IN, USA, July 2013.
4 Pachekrepapol, U. 2013. Interactions between Biopolymers and Milk Proteins in Acid Gels (Oral presentation). Wisconsin Center for Dairy Research (CDR) Industry Team Research Forum, Madison, WI, November 2013.
5 Pachekrepapol, U., and J. A. Lucey. 2014. Impact of Different Types of Exopolysaccharides on the Physical and Rheological Properties of Yogurts (Poster presentation). Joint American Dairy Science Association -American Society of Animal Science Annual Meeting, Kansas City, MO, July 2014.
6 Pachekrepapol, U., P. Phoosri, and S. Rerkchaimongkol. 2016. Impact of Purple Rice Flour on Physicochemical and Textural Properties of Yogurt (Poster presentation). Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS), Kyoto, Japan, March 2016

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: ulisa@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167