ประวัติ

ผศ. ดร. ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล

Asst. Prof. Dr. Teerarat Itthisoponkul

Ph.D. (Food sciences) The University of Nottingham, United Kingdom

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ) มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

        starch technology, encapsulation, food ingredients and food additives, technology of health food

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

         อาหารปราศจากกลูเตน, ไซรัปต้านอนุมูลอิสระจากข้าว / กล้วย, การผลิตใยอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, น้ำตาลพรีไบโอติก, ขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็ก

งานวิจัย

1. การเพิ่มมูค่าปลายข้าวหักพันธุ์ไรซ์เบอรี่โดยผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตน

2. การใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนในการแปรรูปกล้วยอบสูญญากาศที่ตกเกรดเป็นไซรัป

3. การพัฒนาเค้กเพื่อสุขภาพใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจากซังข้าวโพดม่วง

ผลงานทางวิชาการ

1 Yuenyongputtakal, W. and Itthisoponkul, T. Production of germinated red jasmine brown rice and its physicochemical properties. International Food Research Journal. 2012; 19(2):409-416.
2 Kasemwong, K., Meejaiyen K, Srisiri S. and Itthisoponkul T. Effect of high-pressure microfluidization on the structure and properties of waxy rice starch. Thai Journal of Agricultural Science. 2011; 44(5): 408-414
3 Kasemwong K., Ruktanonchai U., Srinuanchai W., Itthisoponkul T. and Sriroth K. Effect of high-pressure microfluidization on the structure of cassava starch granule. Starch/Starke. 2011; 63(3): 160-170.
4 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล. การเตรียมและการประยุกต์ใช้สารประกอบเชิงซ้อนแบบอินคลูชันของอะมิโลสในระบบนำส่งสารสำคัญทางอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 2555; 17(1): 157-164.
5 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล และฎายิน ทัศนเสถียร. ผลของชนิดน้ำมันพืชต่อการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร 2554; 42(2)(พิเศษ); 453-456.
6 ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล กฤษณา หงส์คู และพิณริยา มุขกระโทก. ผลของการใช้ไอโซมอลทูโลสทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพเค้กเนย. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร 2554; 42(2)(พิเศษ); 449-452.
7 Itthisoponkul, T. and Prompun, S. Effect of ultrasonic treatment on     properties and antioxidant capacity of purple corn cob. The 3rd International Symposium on     Fundamental and Applied Sciences, 22-24 March 2015, Osaka, apan. (Proceeding)
8 Itthisoponkul, T. and Chaovanalikit, A. Stability of mangosteen anthocyanins microencapsulated with lipid and its antioxidant activity. Food innovation Asia Conference 2012, 14-15 June 2012, BITECH, Bangkok, Thailand. (Proceeding)
9 Kasemwong, K., Itthisoponkul, T., Ruktanonchai, U.R., Srinuanchai, W., Mitchell, J.R. and    Taylor, A.J. Books of Abstracts, 214th ACS National Meeting, Anaheim, CA, March 27-31,     2011; American Chemical Society; Washington, DC,  2011; AGFD-28.
10 Kasemwong K. and Itthisoponkul T. Encapsulation of flavor compounds as helical inclusion complexes of starch, ACS Symposium Series, vol.1143, pp 235-245; 2013.

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: teerarat@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167