ประวัติ

ผศ. ดร. พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์

Asst. Prof. Dr. Porntip Sirisoontaralak

Ph.D. (Post-harvest and Food Process Engineering) Asian Institute of Technology, ประเทศไทย

M.Sc. (Post-harvest and Food Process Engineering) Asian Institute of Technology, ประเทศไทย

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Rice processing, Rice based products, Post-harvest of cereals, Post-harvest of fruits and vegetables, Food Irradiation

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

 1. ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ (ปริมาณสตาร์ชทนทานต่อการย่อยและคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคฉายรังสีแกมมา

 2. ผลของสภาวะการหุงสุกและส่วนผสมการหุงสุกต่อความสามารถในการย่อยได้ของสตาร์ชและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องสีน้ำตาล ข้าวกล้องสีแดง และข้าวกล้องสีดำ

3. การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกพร้อมบริโภคด้วยการฉายรังสีแกมมา

 

ผลงานทางวิชาการ

1

Sirisoontaralak, P., Suthirak, P., Papaka, K., Vongsawasdi, P. (2017). Development of shelf stable chiffon cake using gamma irradiation. LWT-Food Science and Technology 75: 78-84.

2

Sirisoontaralak, P., Limboon, P., Jatuwong, S., Chavanalikit, A. (2016). Effects of soaking and acidification on physicochemical properties of calcium-fortified rice. Journal of the Science of Food and Agriculture 96: 2796-2804.

3

Sirisoontaralak, P., Nakornpanom, N.N., Koakietdumrongkul, K., Panumaswiwath, C. (2015). Development of quick cooking germinated brown rice with convenient preparation and containing health benefits. LWT-Food Science and Technology 61: 138-144.

4

Noomhorm, A., Sirisoontaralak, P., Uraichuen, J., Ahmad, I. (2013). Efficacy of atmospheric and pressurized carbon dioxide or air against Sitophilus zeamais Motchulsky (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) in milled rice. Journal of Stored Products Research 54: 48-53.

5

Noomhorm, A., Sirisoontaralak, P., Uraichuen, J., Ahmad, I. (2009). Effects of pressurized carbon dioxide on controlling Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) and the quality of milled rice. Journal of Stored Products Research 45(3): 201-205.

6

Sirisoontaralak, P., Noomhorm, A. (2007). Changes in physicochemical and sensory-properties of irradiated rice during storage. Journal of Stored Products Research 43 (3): 282-289.

7

Sirisoontaralak, P., Noomhorm, A. (2006). Changes to physicochemical properties and aroma of irradiated rice. Journal of Stored Products Research 42 (3): 264-276.

8

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, อริศรา ศิรประกาศิต, อารักษ์ วิทิตธีรานนท์ (2556) การฉายรังสีแกมมาข้าวหุงสุก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44(2)(พิเศษ): 501-504.

9

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, กิตติมา ไพศาลเจริญ, พรชไม ชคัตประกาศ (2555) การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ๊ะจ่างกึ่งสำเร็จรูป. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 43(2)(พิเศษ): 309-312.

10

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, พรนภา ดำรงแท้, รัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ (2554) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวถั่วดำหุงสุกเร็ว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42(2)(พิเศษ): 401-404.

11

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์, ยุวดี ชัยสุริยะพันธ์, การุณย์ ศุภพิพัฒน์ (2553) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41(3/1)(พิเศษ): 313-316.

12

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ กัญญารัตน์ รุจิรา รุ่งเรือง และเกื้อพันธ์ ชยะสุนทร (2552) คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียมที่ผลิตด้วยวิธีการแช่น้ำ.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 40(3)(พิเศษ): 81-84.

13

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ กัญญารัตน์ รุจิรา รุ่งเรือง และเกื้อพันธ์ ชยะสุนทร (2552) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วด้วยวิธีแช่น้ำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 40(1)(พิเศษ): 429-432.

14

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ รัชนก บุญเลิศ และอรุษา เชาวนลิขิต (2550) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเสริมแคลเซียม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38(6)(พิเศษ): 123-126.

15

พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ อิมราน อาหมัด และอรรถพล นุ่มหอม (2550) การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงในการควบคุมแมลงในข้าวสาร. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 38(6)(พิเศษ): 331-334.

 

ติดต่อ

ติดต่อ
    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: porntips@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167