การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)


IQA (Internal Quality Assurance) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)ตระหนักถึงความสำคัญของการ ประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทำประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการดำเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความ รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ accountability)

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัด ตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน โดยกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่าง น้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับผิดชอบในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา และสำนักงานคณบดี หรือหน่วยงานย่อย

ระดับมหาวิทยาลัย

กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นประจำทุกปีการศึกษา

การบริหารความเสี่ยง (RM)


RM (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง

“ความ เสี่ยงเป็นโอกาส ยิ่งพบช้ายิ่งสูญเสีย” ความเสี่ยงเป็นโอกาสและภัยคุกคาม การบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือความคาด หมายแล้ว ยังส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและ ยุทธศาสตร์สำคัญที่กำหนดไว้

 

การ บริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เนื่องจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครอง) การเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นต้น ความท้าทายใหม่เหล่านี้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัวทั้งด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ ซึ่งความเสี่ยงเป็นได้ทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และส่งผลให้การดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์สำคัญที่วางไว้ ยังสามารถเพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยบริหารความเสี่ยงอย่างไร ??

การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยตั้งแต่กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงานทุกคน ที่ต้องร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์เชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงเข้ากับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านการนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ร่วมกับกระบวนการทำงานภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้กระบวนการ บริหารความเสี่ยง  นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงยังเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอีก ด้วย

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)


EQA (External Quality Assurance) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือชื่อย่อคือ สมศ.  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  (พ.ร.บ.)  หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ   พ.ร.บ. ดังกล่าว กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่ง ครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนความสัมพันธ์ ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  ระบุว่า "ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ ศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”และได้ระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอก ไว้ว่า "ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”

 

ตารางแสดงความความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ก.พ.ร. (OPDC)


OPDC (Office of the Public Sector Development Commission)

ก.พ.ร. - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หลักการและที่มา

 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วม ของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตราฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด และมาตรา 12 กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักงาน ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

 

 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการจัดทำคำรับรองและติดตามการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ขึ้น ซึ่งต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เพื่อกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์และจัดให้มีการเจรจาตามความเหมาะสมของ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ (ทั้งในงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการดัง กล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 

ประจำปีการศึกษา 2558

    ประจำปีการศึกษา 2556
           ตามเกณฑ์ สกอ.
           ตามเกณฑ์ สมศ.
    ประจำปีการศึกษา 2555
    ประจำปีการศึกษา 2554
                                ประจำปีการศึกษา 2553
                                ประจำปีการศึกษา 2552