โครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการ ช่วงเวลาที่จัด งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการ AI รู้ทันยาเสพติด พ.ย. 2559 - ก.พ. 2560 10,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล
2. โครงการ Safe Sex Safe Drive พ.ย. 2559 - ก.พ. 2560 10,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล
3. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต พ.ย. - ธ.ค. 2559 12,000 อ. อุลิสาณ์  พาชีครีพาพล และ อ. ดร. น้ำฝน  รักษ์ขุมแก้ว
4. โครงการสร้างระบบการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ธ.ค. 2559 - มี.ค. 2560 15,000 อ. ดร. ชลินันท์  เพ็งสุข
5. โครงการบริษัทจำลอง ธ.ค. 2559-พ.ค. 2560 53,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล
6. โครงการพัฒนาระบบสโมสรนิสิต ม.ค. - เม.ย. 2560 50,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล
7. โครงการประกวดสื่อความมีกาลเทศะของนิสิต ม.ค. - ก.พ. 2560 12,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล
8. โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (เพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.ค. - มี.ค. 2560 26,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล และ อ. ดร. ชลินันท์  เพ็งสุข
9. โครงการ AI จิตอาสา ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ม.ค. - พ.ค. 2560 18,000 อ. อุลิสาณ์  พาชีครีพาพล และ อ. ดร. น้ำฝน  รักษ์ขุมแก้ว
10. โครงการ Biot Game ม.ค. - ก.พ. 2560 35,000 อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล
11. โครงการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า ก.พ. - พ.ค. 2560 35,000 ผศ. ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม และ อ. ดร. เฉลา  เทพเฉลิม
12. โครงการปัจฉิมนิเทศ เม.ย. 2560 47,000 อ. ดร. เฉลา  เทพเฉลิม และ ผศ. ดร. นันทรัตน์  ณ นครพนม
13. โครงการปฐมนิเทศ ส.ค. - ก.ย. 2560 25,000 ผศ. ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม
14. โครงการไหว้ครู ส.ค. - ก.ย. 2560 12,000 อ. ดร. ชลินันท์  เพ็งสุข