ตราประทับกิจกรรม 8 กิจกรรม (นิสิตรหัส 59 ลงไป)
การแต่งกายนิสิต
วินัยนิสิต

ตราประทับกิจกรรม นิสิตรหัส 60 ขึ้นไป

กาวน์ชาย

กาวน์หญิง

ช็อปชาย

ช็อปหญิง

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. เรื่อง การแต่งกายของนิสิตในวันที่มีการเรียนวิชาเฉพาะทาง การแต่งกายชุดปฏิบัติงานในการเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานหรือในโรงฝึกงาน และการฝึกงานภาคสนาม

   การรายงานการกระทำผิดวินัยนิสิต