ตราประทับกิจกรรม 8 กิจกรรม
การแต่งกายนิสิต
วินัยนิสิต

กาวน์ชาย

กาวน์หญิง

ช็อปชาย

ช็อปหญิง

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. เรื่อง การแต่งกายของนิสิตในวันที่มีการเรียนวิชาเฉพาะทาง การแต่งกายชุดปฏิบัติงานในการเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานหรือในโรงฝึกงาน และการฝึกงานภาคสนาม

ข้อบังคับมหาวิทยลัย

1. ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559

2. ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนิสิตภาคปกติชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2559

3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. 2559