ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าใช่้จ่ายทุนการศึกษาสำหรับนิสิต จำนวน 365,000 บาท โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย

ทุนการศึกษา

งบประมาณ 2560 (บาท)

ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนขาดแคลน)

100,000

ทุนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน

90,000

ทุนนิสิตจิตอาสา

5,000

ทุนส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพ

10,000

ทุนพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

160,000

รวมทั้งสิ้น

365,000