คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 

ผศ. ดร. อรุษา  เชาวนลิขิต

ที่ปรึกษา

 

อ. ดร. ธนัท  อมาตยกุล

ประธาน

 

อ. ดร. อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล

กรรมการ

 

อ. ดร. เฉลา เทพเฉลิม

กรรมการ

 

อ. ดร. น้ำฝน รักษ์ขุมแก้ว

กรรมการ

 

ผศ. ดร. นันทรัตน์ ณ นครพนม

กรรมการ

 

นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์

กรรมการ

 

นางสาวกันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ภาระหน้าที่

1. วางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตของคณะและสโฒสรนิสิต

2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

3. ดูแล ประสานงาน และให้คำปรึกษานิสิตในการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต

4. วางแผนการให้บริการที่จำเป็นแก่นิสิต/ศิษย์เก่า

5. กำกับดูแลนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกิจกรรมและวินัยของนิสิตและมาตรการตักเตือนและบทลงโทษ กรณีนิสิตผิดข้อบังคับวินัยนิสิต

6. ส่งเสริมให้นิสิตประพฤติตามพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม

7. ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย