คณะกรรมการหน่วยกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะกรรมการนิสิตและสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการวินัยนิสิต

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง