แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มกองบริการการศึกษา

  • กบ.110 คำร้องทั่วไป
  • กบ.115 คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก-วิชาโท
  • กบ.116 คำร้องขอถอนวิชา

แบบฟอร์มขอเชิญอาจารย์พิเศษ (word)

แบบฟอร์มขอเชิญอาจารย์พิเศษ (pdf)