การจัดการองค์ความรู้ (KM)

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแนวปฏิบัติให้คำปรึกษาและงานทะเบียนนิสิต

 

โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2


ขั้นตอนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

 

นโยบายและข้อบังคับ
    - นโยบายการจัดการเรียนการสอน
    - ข้อบังคับ พ.ศ.2548


วิชาสัมนาและโครงงาน
    - คู่มือวิชาสัมนา
    - เอกสารประกอบวิชาสัมนา
    - คู่มือและตัวอย่างวิชาสัมนา
    - ตัวอย่างวิชาการสัมนา
    - โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี