เกี่ยวกับการวิจัย
แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
รวมทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆทั้งทุน วิจัยภายในจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะ ทุนวิจัยจากงบรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทุนวิจัยจาก สกว. ทุนวิจัยจาก วช. ทุนวิจัยจาก สวก. และจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ
การจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือผลของการดำเนินโครงการวิจัย รวมถึงกระบวนการบริหารงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ที่ได้มาจากการวิจัยค้นคว้า หนือข่าวสารจากงานวิจัย
แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยระหว่างสาขา ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ผลงานวิจัยค้นคว้าของอาจารย์ภายในคณะที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ