เกี่ยวกับการวิจัย

แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า แบบฟอร์มสรุปโครงการ 

รวมทุนวิจัยจากแหล่งต่างๆทั้งทุน วิจัยภายในจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะ ทุนวิจัยจากงบรายได้มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทุนวิจัยจาก สกว. ทุนวิจัยจาก วช. ทุนวิจัยจาก สวก. และจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ

การจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหรือผลของการดำเนินโครงการวิจัย รวมถึงกระบวนการบริหารงานวิจัย

ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ที่ได้มาจากการวิจัยค้นคว้า หนือข่าวสารจากงานวิจัย

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยระหว่างสาขา ทั้งภายในและภายนอกคณะ

ผลงานวิจัยค้นคว้าของอาจารย์ภายในคณะที่ตีพิมพ์ลงในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องขอสมัครเข้าประกวด/แข่งขัน

แบบฟอร์มรายงานผลการประกวด

 

ขั้นตอนการแข่งขัน