สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2558

ภาคเรียนที่  1/2558

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
BI101 BIOLOGY I 3(3-0) - PDF - -
BI191 BIOLOGY LABORATORY I 1(0-2) - PDF - -
CH100 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF - -
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 1(0-2) - PDF - -
SWU121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I 3(2-2) - PDF  PDF -
SWU145 WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE 3(2-2) - PDF PDF -
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 2
AIT201 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT202 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
AIT205 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF  PDF -
AIT206 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
MA111 MATHEMATICS I 4(4-0) - PDF  PDF -
PY100 GENERAL PHYSICS 3(3-0) - PDF - -
PY180 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1(0-2) - PDF - -
SWU252 AESTHETICS FOR LIFE 3(2-2) - PDF  - -
ชั้นปี 3
AIT311 STATISTICAL METHODS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 3(2-3) * PDF PDF -
FSN311 FOOD PROCESSING I 2(2-0) * PDF  PDF -
FSN313 FOOD ENGINEERING I 3(3-0) * PDF PDF -
FSN321 FOOD MICROBIOLOGY 3(2-3) * PDF  PDF -
FSN331 HUMAN NUTRITION 2(2-0) * PDF PDF -
FSN341 PRINCIPLES IN FOOD CHEMISTRY 2(2-0) * PDF PDF -
FSN351 FOOD PROCESSING LABORATY I 1(0-3) * PDF PDF -
FSN361 FOOD CHEMISTRY LABORATY 1(0-3) * PDF  PDF -
SWU364 ECONOMY IN GLOBALIZATION 3(2-2) * PDF  PDF -
ชั้นปี 4
AIT311 STATISTICAL METHODS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 3(2-3) * PDF PDF -
AIT312 INTROCUCTION OF PROJECT RESEARCH 1(1-0) * PDF PDF -
AIT412 SEMINAR 1(0-2) * PDF PDF -
AIT414 PRACTICUM 2(0-250) * PDF PDF -
AIT416 PROFESSIONAL ENGLISH 3(2-2) * PDF PDF -
AIT421 CREATIVITY DESIGN AND INNOVATION MANAGEMENT 1(1-0) * PDF PDF -
FSN311 FOOD PROCESSING I 2(2-0) * PDF PDF -
FSN313 FOOD ENGINEERING I 3(3-0) * PDF PDF -
FSN331 HYMAN NUTRITION 2(2-0) * PDF PDF -
FSN341 PRINCIPLES IN FOOD CHEMISTRY 2(2-0) * PDF PDF -
FSN411 TECHNOLOGY OF HEALTH FOOD PRODUCTS 2(1-3) * PDF PDF -
FSN413 TECHNOLOGY OF ANIMAL FOOD PRODUCTS 3(2-3) * PDF PDF -
FSN416 BAKERY TECHNOLOGY 2(1-2) * PDF PDF -
FSN442 PRODUCT DEVELOPMENT 3(2-3) * PDF PDF -
 ชั้นปี 5
FSN403 ENGLISH FOR FOOD SCIENCE COMMUNICATION 3(3-0) * * * -

 

ภาคเรียนที่ 2/2558

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
SWU112 THAI LITERARY REVIEW 3(2-2) - PDF   -
SWU122 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF   -
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS 3(2-2) - PDF   -
AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF   -
AIT102 MICROBIOLOGY LABORATORY 1(0-3) - PDF   -
FSN101 INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND NUTRITION 2(1-3) - PDF   -
FSN102 INTRODUCTION TO FOOD INDUSTRIAL BUSINESS 2(2-0) - PDF   -
FSN141 FOOD STANDARDS AND REGULATIONS 2(2-0) - PDF   -
ชั้นปี 2
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) - PDF   -
SWU251 MAN AND COSIETY 3(2-2) - PDF   -
AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT204 BIOCHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF   -
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT211 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE 3(3-0) - PDF   -
FSN242 FOOD PLANT SANITATION 2(2-0) - PDF   -
ชั้นปี 3
SWU365 PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMANT 3(2-2) * PDF   -
FSN312 FOOD PROCESSING II 2(2-0) * PDF   -
FSN314 FOOD ENGINEERING II 3(3-0) * PDF   -
FSN322 UTILIZATION OF MICROORGANISMS IN FOOD PRODUCTION 2(1-3) * PDF   -
FSN332 PRINCIPLES IN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASE 3(2-3) * PDF   -
FSN342 FOOD ANALYSIS 2(2-0) * PDF   -
FSN344 FOOD QUALITY ASSURANCE 2(2-0) * PDF    
FSN352 FOOD PROCESSING LABORATORY II 1(0-3) * PDF   -
FSN353 FOOD ENGINEERING LABORATORY II 1(0-3) * PDF   -
FSN362 FOOD ANALYSIS LABORATORY 1(0-3) * PDF   -
FSN364 FOOD QUALITY ASSURANCE LABORATORY 1(0-3) * PDF   -
ชั้นปี 4
AIT411 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE II 3(2-2) * PDF   -
AIT413 PROJECT 3(0-6) * PDF   -
AIT414 PRACTICUM 2(0-250) * PDF   -
FSN332 PRINCIPLES IN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASE 3(2-3) * PDF   -
FSN342 FOOD ANALYSIS 2(2-0) * PDF   -
FSN401 CONSUMER SCIENCE IN FOODS 2(2-0) * PDF   -
FSN412 TECHNOLOGY OF PLANT FOOD PRODUCTS 3(2-3) * PDF   -
FSN414 FOOD ADDITIVES 2(1-3) * PDF   -
FSN415 PACKAGING 3(3-0) * PDF   -

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2558

ภาคเรียนที่ 1/2558

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
BI101 BIOLOGY I 3(3-0) - PDF - -
BI191 BIOLOGY LABORATORY I 1(0-2) - PDF - -
CH100 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF - -
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 1(0-2) - PDF - -
SWU121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I 3(2-2) - PDF PDF -
SWU142 SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT 3(2-2) - PDF PDF -
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 2
AIT201 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT202 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
AIT205 ANALYTICAL CHEMSTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT206 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
MA111 MATHEMATICS I 4(4-0) - PDF PDF -
PY100 GENERAL PHYSICS 3(3-0) - PDF - -
PY180 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1(0-2) - PDF - -
SWU252 AESTHETICS FOR LIFE 3(2-2) - PDF - -
ชั้นปี 3
AIT311 APPLIED STATISTICAL METHODS 3(2-3) - PDF PDF -
PMT311 POLYMER STRUCTURE AND PROPERTIES 3(3-0) - PDF PDF -
PMT321 BIOMASS-BASED POLYMERS I 3(3-0) - PDF PDF -
PMT322 BIOMASS-BASED POLYMER LABORATORY I 1(0-3) - PDF PDF -
PMT341 BIOPROCESS TECHNOLOGY 3(3-0) - PDF PDF -
PMT342 LABORATORY IN BIOPROCESS TECHNOLOGY 1(0-3) - PDF PDF -
SWU364 ECONOMY IN GLOBALIZAION 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 4
AIT413 PROJECT 3(0-6) - PDF PDF  
AIT414 PRACTICUM 2(0-250) - PDF PDF  
AIT421 CREATIVITY Design AND INNOVATION MANAGEMENT 1(1-0) - PDF PDF -
PMT413 PACKAGING 3(3-0) - PDF PDF -
PMT414 POLYMER ADDITIVES 3(3-0) - PDF PDF -
PMT451 TESTING AND CHARACTERIZATION 3(3-0) - PDF PDF -
PMT452 TESTING AND CHARACTERIZATION IN POLYMER MATERIALS LABORATOR 1(0-3) - PDF PDF -
ชั้นปี 5
AIT291 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT295 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT296 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
AIT361 APPLIED STATISTICAL METHODS 3(2-3) - PDF PDF -
AIT463 PRACTICUM 0(0-250) - PDF PDF -

 

ภาคเรียนที่ 2/2558

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
CH101 GENERAL CHEMISTRY II 3(3-0) - PDF   -
CH191 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II 1(0-2) - PDF   -
SWU112 THAI LITERARY REVIEW 3(2-2) - PDF   -
SWU122 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF   -
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS 3(2-2) - PDF   -
AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF   -
AIT102 LABORATORY IN MICROBIOLOGY 1(0-3) - PDF   -
PMT101 INTRODUCTION TO POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY 2(2-0) - PDF   -
ชั้นปี 2
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) - PDF   -
SWU251 MAN AND SOCIETY 3(2-2) - PDF   -
AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT204 BIOCHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF   -
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT211 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE I 3(3-0) - PDF   -
PMT211 POLYMER CHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
ชั้นปี 3
SWU365 PRINCIPLE OF MODERN MANAGEMANT 3(2-2) - PDF   -
AIT312 INTRODUCTION TO PROJECT RESEARCH 1(1-3) - PDF   -
AIT411 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE II 3(2-2) - PDF   -
PMT312 POLYMER ENGINEERING 3(3-0) - PDF   -
PMT313 POLYMER PROCESSING 3(3-0) - PDF   -
PMT314 POLYMER PROCESSING LABORATORY 1(0-3) - PDF   -
PMT323 BIOMASS-BASED POLYMERS II 3(3-0) - PDF   -
PMT324 BIOMASS-BASED POLYMERS LABORATORY II 1(0-3) - PDF   -
ชั้นปี 4
AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF   -
AIT102 LABORATORY IN MICROBIOLOGY 1(0-3) - PDF   -
AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT412 SEMINAR 1(0-2) - PDF    
AIT413 PROJECT 3(0-6) - PDF   -
AIT414 PRACTICUM 2(0-250) - PDF   -
PMT101 INTRODUCTION TO POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY 2(2-0) - PDF   -
PMT312 POLYMER ENGINEERING 3(3-0) - PDF   -
PMT412 POLYMER BLENDS AND COMPOSITIES 3(3-0) - PDF   -
PMT453 QUALITY ASSURANCE 3(3-0) - PDF   -
ชั้นปี 5
AIT293 BIOCHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT297 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF   -
AIT461 SEMINAR 1(0-2) - PDF   -
AIT463 PRACTICUM 2(0-250) - PDF   -
PMT312 POLYMER ENGINEERING 3(3-0) - PDF   -
PMT313 POLYMER PROCESSING 3(3-0) - PDF   -
PMT323 BIOMASS-BASED POLYMERS II 3(3-0) - PDF   -
PMT412 POLYMER BLENDS AND COMPOSITIES 3(3-0) - PDF   -
PMT453 QUALITY ASSURANCE 3(3-0) - PDF   -

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2558

ภาคเรียนที่ 1/2558

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
BI101 BIOLOGY I 3(3-0) - PDF - -
BI191 BIOLOGY LABORATORY I 1(0-2) - PDF - -
CH100 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF  - -
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 1(0-2) - PDF - -
MA111 MATHEMATICS I 4(4-0) - PDF  PDF -
SWU142 SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT A 3(2-2) - PDF  PDF -
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 2
AIT201 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0) PDF PDF
AIT202 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF PDF
AIT205 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0) PDF PDF
AIT206 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF PDF
BOT201 PRINCIPLE GENETICS 3(3-0) PDF PDF
BOT202 CELL STRUCTURE AND FUNCTION 3(3-0) PDF PDF
PY100 GENERAL PHYSICS 3(3-0) PDF -
PY180 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1(0-2) PDF -
SWU252 AESTEHTICS FOR LIFE 3(2-2) PDF -
ชั้นปี 3
AIT311 STATISTICAL METHOES FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 3(2-3) - PDF PDF -
BOT301 MOLECULAR TECHNIQUES IN BIOTECHNOLOGY 2(1-3) - PDF PDF -
BOT302 MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 3(2-3) - PDF PDF -
BOT321 BIOPROCESS ENGINEERING I 3(2-3) - PDF PDF -
BOT341 INSTRUMENTAL ANALYSIS IN BIOTECHNOLOGY 2(2-0) - PDF PDF -
BOT342 INSTRUMENTAL ANALYSIS IN BIOTECHNOLOGY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
BOT343 COMPUTER FOR DATA ANALYSIS AND PRESENTATION 1(0-2) - PDF PDF -
BOT361 BIOINFORMATICS 1(1-0) - PDF PDF -
SWU364 ECONOMY IN GLOBALIZATION 3(2-2) - PDF PDF -

 

ภาคเรียนที่ 2/2558

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
CH101 GENERAL CHEMISTRY II 3(3-0) - PDF   -
CH191 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II 1(0-2) - PDF   -
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION 3(2-2) - PDF   -
SWU122 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF   -
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS 3(2-2) - PDF   -
AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF   -
AIT102 LABORATORY IN MICROBIOLOGY 1(0-3) - PDF   -
BOT101 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 1(1-0) - PDF   -
ชั้นปี 2
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) - PDF   -
SWU251 MAN AND SOCIETY 3(2-2) - PDF   -
AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) PDF  
AIT204 BIOCHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF  
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) PDF  
AIT211 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE I 3(3-0) PDF  
BOT203 MICROBIAL BIODIVERSITY 3(2-3) PDF  
ชั้นปี 3
SWU365 PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMENT 3(2-2) - PDF   -
AIT312 INTRODUCTION OF PROJECT RESEARCH 1(1-0) - PDF   -
AIT417 INDEPENDENT STUDY 2(0-6) - PDF   -
BOT323 INDUSTRIAL MICROBIOLOGY 3(2-3) - PDF   -
BOT331 STATISTICAL QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE 3(3-0) - PDF   -
BOT332 INNOVATION AND ETHICS IN BIOTECHNOLOGY 2(2-0) - PDF   -
BOT403 ENZYME BIOTECHNOLOGY 3(3-0) - PDF   -
BOT421 FOOD BIOTECHNOLOGY 3(3-0) - PDF   -
BOT461 SELECTED TOPICS IN BIOTECHNOLOGY 3(3-0) - PDF   -