สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2557

ภาคเรียนที่ 1/2557

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
BI101 BIOLOGY I 3(3-0) - PDF PDF -
BI191 BIOLOGY LABORATORY I 1(0-2) - PDF PDF -
CH100 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 1(0-2) - PDF PDF -
SWU121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I 3(2-2) - PDF PDF -
SWU145 WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE 3(2-2) - PDF PDF -
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 2
AIT201 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT202 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
AIT205 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT206 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
MA111 MATHEMATICS I 4(4-0) - PDF PDF -
PY100 GENERAL PHYSICS 3(3-0) - PDF PDF -
PY180 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1(0-2) - PDF PDF -
SWU252 AESTHETICS FOR LIFE 3(2-2) - PDF - -
ชั้นปี 3
AIT311 STATISTICAL METHODS FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 3(2-3) * PDF PDF -
FSN311 FOOD PROCESSING I 2(2-0) * PDF PDF -
FSN313 FOOD ENGINEERING I 2(2-0) * PDF PDF -
FSN321 FOOD MICROBIOLOGY 3(2-3) * PDF PDF -
FSN331 HUMAN NUTRITION 2(2-0) * PDF PDF -
FSN341 PRINCIPLES IN FOOD CHEMISTRY 2(2-0) * PDF PDF -
FSN351 FOOD PROCESSING LABORATY I 1(0-3) * PDF PDF -
FSN361 FOOD CHEMISTRY LABORATY 1(0-3) * PDF PDF -
SWU371 CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY 3(2-2) * PDF PDF -
ชั้นปี 4
AIT421 DESIGN, CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT 1(1-0) * * * -
FSN201 STATISTICAL METHODS FOR FOOD SCIENCE 3(2-3) * * * -
FSN313 FOOD ENGINEERING I 2(2-0) * * * -
FSN341 PRINCIPLES IN FOOD CHEMISTRY 2(2-0) * * * -
FSN412 TECHNOLOGY OF PLANT FOOD PRODUCTS 3(2-3) * * * -
FSN413 TECHNOLOGY OF ANIMAL FOOD PRODUCTS 3(2-3) * * * -
FSN414 FOOD INGREDIENTS AND ADDITIVES 2(1-3) * * * -
FSN416 BAKERY TECHNOLOGY 2(1-2) * * * -
FSN431 PRINCIPLES IN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASE 3(2-3) * * * -
FSN442 PRODUCT DEVELOPMENT 2(1-3) * * * -
FSN471 INTERNSHIP 0(0-250) * * * -
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) * * * -
SCI302 ENGLISH FOR SCIENCE II 2(2-0) * * * -
SCI411 SCIENCE SEMINAR 1(0-2) * * * -
SCI422 PROJECT FOR APPLIED SCIENCE 3(0-6) * * * -

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2557

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT102 MICROBIOLOGY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
FSN101 INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND NUTRITION 2(1-3) - PDF PDF -
FSN102 INTRODUCTION TO FOOD INDUSTRIAL BUSINESS 2(2-0) - PDF PDF -
FSN141 FOOD STANDARDS AND REGULATIONS 2(2-0) - PDF PDF -
SWU112 THAI LITERARY REVIEW 3(2-2) - PDF PDF -
SWU122 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF PDF -
SWU124 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF PDF -
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 2
AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT204 BIOCHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) - PDF PDF -
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
AIT211 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE 3(3-0) - PDF PDF -
FSN242 FOOD PLANT SANITATION 2(2-0) - PDF PDF -
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) - PDF PDF -
SWU251 MAN AND SOCIETY 3(2-2) - PDF PDF -
ชั้นปี 3
FSN312 FOOD PROCESSING II 2(2-0) * PDF PDF -
FSN314 FOOD ENGINEERING II 3(3-0) * PDF PDF -
FSN322 UTILIZATION OF MICROORGANISMS IN FOOD PRODUCTION 2(1-3) * PDF PDF -
FSN332 PRINCIPLES IN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASE 3(2-3) * PDF PDF -
FSN342 FOOD ANALYSIS 2(2-0) * PDF PDF -
FSN344 FOOD QUALITY ASSURANCE 2(2-0) * PDF PDF  
FSN352 FOOD PROCESSING LABORATORY II 1(0-3) * PDF PDF -
FSN353 FOOD ENGINEERING LABORATORY II 1(0-3) * PDF PDF -
FSN362 FOOD ANALYSIS LABORATORY 1(0-3) * PDF PDF -
FSN364 FOOD QUALITY ASSURANCE LABORATORY 1(0-3) * PDF PDF -
SWU365 PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMANT 3(2-2) * PDF - -
VAE133 WATER COLOR PAINTING 2(1-2) * - - -
VAT203 CERAMICS 2(1-2) * - - -
VAT106 INTRODUCTION TO PAINTMAKING 2(1-2) * - - -
ชั้นปี 4
FSN241 FOOD ANALYSIS 2(2-0) * * * -
FSN403 ENGLISH FOR FOOD SCIENCE COMMUNICATION 3(3-0) * * * -
FSN411 TECHNOLOGY OF HEALTH FOOD PRODUCTS 2(1-3) * * * -
FSN443 SENSORY EVALUATION 2(1-3) * * * -
FSN471 INTERSHIP 0(0-250) * * * -
FSN481 CULINARY SCIENCE 3(2-3) * * * -
SCI422 PROJECT FOR APPLIED SCIENCE 3(0-6) * * * -
ชั้นปี 5
SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I 2(2-0) * * * -

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2557

ภาคเรียนที่ 1/2557

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
BI101 BIOLOGY I 3(3-0) - PDF  PDF -
BI191 BIOLOGY LABORATORY I 1(0-2) - PDF  PDF -
CH100 GENERAL CHEMISTRY  3(3-0) - PDF  PDF -
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I  1(0-2) - PDF  PDF -
SWU121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I  3(2-2) - PDF  PDF -
SWU142 SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT  3(2-2) - PDF  PDF -
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT  3(2-2) - PDF  PDF -
ชั้นปี 2
AIT201 ORGANIC CHEMISTRY  3(3-0) - PDF  PDF -
AIT202 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  1(0-3) - PDF PDF -
AIT205 ANALYTICAL CHEMSTRY 3(3-0) PDF  PDF
AIT206 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF  PDF
MA111 MATHEMATICS I  4(4-0) - PDF  PDF -
PY100 GENERAL PHYSICS  3(3-0) - PDF  PDF -
PY180 GENERAL PHYSICS LABORATORY  1(0-2) - PDF PDF -
SWU252 AESTHETICS FOR LIFE  3(2-2) - PDF  -
ชั้นปี 3
AIT311 APPLIED STATISTICAL METHODS  3(2-3) - PDF  PDF -
PMT311 POLYMER STRUCTURE AND PROPERTIES  3(3-0) - PDF  PDF -
PMT321 BIOMASS-BASED POLYMERS I  3(3-0) - PDF  PDF -
PMT322 BIOMASS-BASED POLYMER LABORATORY I  1(0-3) - PDF  PDF -
PMT341 BIOPROCESS TECHNOLOGY  3(3-0) PDF  PDF
PMT342 LABORATORY IN BIOPROCESS TECHNOLOGY  1(0-3) PDF  PDF
SWU371 CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY  3(2-2) - PDF  PDF -
 ชั้นปี 4     
AIT421 DESIGN, CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT 1(1-0) PDF  PDF
AIT462 PROJECT 3(0-6) PDF  PDF
AIT463 PRACTICUM 2(0-250) - PDF PDF  
PMT341 BIOPROCESS TECHNOLOGY 3(3-0) PDF  PDF
PMT342 LABORATORY IN BIOPROCESS TECHNOLOGY 1(0-3) PDF  PDF
PMT414 POLYMER ADDITIVES 3(3-0) PDF  PDF
PMT432 CLEAN TECHNOLOGY AND WASTE MANAGEMENT 3(3-0) PDF PDF
PMT451 TESTING AND CHARACTERIZATION 3(3-0) PDF  PDF
PMT452 TESTING AND CHARACTERIZATION IN POLYMER MATERIALS LABORATOR 1(0-3) PDF  PDF

 

ภาคเรียนที่ 2/2557

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
 ชั้นปี 1
 AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF PDF  -
 AIT102 LABORATORY IN MICROBIOLOGY  1(0-3) - PDF PDF  -
 CH101 GENERAL CHEMISTRY II  3(3-0) - PDF PDF -
 CH191 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II  1(0-2) - PDF PDF  -
 PMT101 INTRODUCTION TO POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY  2(2-0) - PDF  PDF -
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION 3(2-2) PDF PDF 
 SWU112 THAI LITERARY REVIEW  3(2-2) - PDF PDF  -
 SWU122 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II  3(2-2) - PDF PDF  -
SWU124 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF PDF  -
 SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS  3(2-2) - PDF PDF  -
 ชั้นปี 2
 AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF  -
 AIT204 BIOCHEMISTRY LABORATORY  1(0-3) - PDF PDF  -
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY  3(3-0) PDF PDF 
 AIT211 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE I  3(3-0) - PDF PDF  -
CH101 GENERAL CHEMISTRY II 3(3-0) - PDF PDF -
HI202 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES (HISTORY) II 3(2-2) -     -
HI212 MODERN THAI HISTORY 3(3-0) -     -
HI251 WESTERN CIVITIZATION 3(3-0) - PDF   -
HI314 HISTORY OF THAI POLITICS AND GOVERNMENT 3(3-0) - PDF   -
HI331 MODERN EAST ASIAN HISTORY 3(3-0) -     -
 MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I  4(4-0) - PDF PDF  -
 PMT211 POLYMER CHEMISTRY  3(3-0) - PDF PDF  -
SO211     -     -
 SWU251  MAN AND SOCIETY  3(2-2) - PDF PDF  -
 ชั้นปี 3
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF  -
AIT312 INTRODUCTION TO PROJECT RESEARCH 1(1-3) PDF PDF
AIT411 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE II 3(2-2) PDF PDF 
CH101 GENERAL CHEMISTRY II 3(3-0) - PDF PDF -
PMT211 POLYMER CHEMISTRY 3(3-0) - PDF PDF -
 PMT312 POLYMER ENGINEERING  3(3-0) - PDF PDF  -
 PMT313 POLYMER PROCESSING  3(3-0) - PDF  PDF -
 PMT314 POLYMER PROCESSING LABORATORY  1(0-3) - PDF PDF  -
 PMT323 BIOMASS-BASED POLYMERS II  3(3-0) - PDF PDF  -
 PMT324 BIOMASS-BASED POLYMERS LABORATORY II  1(0-3) - PDF PDF  -
 SWU365 PRINCIPLE OF MODERN MANAGEMANT  3(2-2) - PDF   -
 ชั้นปี 4 
AIT362 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE II 3(3-0) - PDF PDF  
AIT411 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE II 3(2-2) - PDF PDF    
AIT461 SEMINAR 1(0-2) - PDF PDF  
AIT462 PROJECT 3(0-6) - - PDF  
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) - PDF PDF   
PMT312 POLYMER ENGINEERING 3(3-0) - PDF PDF  
PMT313 POLYMER PROCESSING 3(3-0) - PDF  PDF  
PMT412 POLYMER BLENDS AND COMPOSITIES 3(3-0)  - PDF PDF   
PMT481 TEXTILE TECHNOLOGY 3(2-3)  - PDF PDF   

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2557

ภาคเรียนที่ 1/2557

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
BI101 BIOLOGY I 3(3-0) - PDF  PDF -
BI191 BIOLOGY LABORATORY I 1(0-2) - PDF  PDF -
CH100 GENERAL CHEMISTRY 3(3-0) - PDF  PDF -
CH190 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I 1(0-2) - PDF  PDF -
MA111 MATHEMATICS I 4(4-0) - PDF  PDF -
SWU121 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I 3(2-2) - PDF  PDF -
SWU142 SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT A 3(2-2) - PDF  PDF -
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT 3(2-2) - PDF  PDF -
ชั้นปี 2
AIT201 ORGANIC CHEMISTRY 3(3-0) PDF  PDF
AIT202 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF  PDF
AIT205 ANALYTICAL CHEMISTRY 3(3-0) PDF  PDF
AIT206 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF  PDF
BOT201 PRINCIPLE GENETICS 3(3-0) PDF  PDF
BOT202 CELL STRUCTURE AND FUNCTION 3(3-0) PDF  PDF
PY100 GENERAL PHYSICS 3(3-0) PDF  PDF
PY180 GENERAL PHYSICS LABORATORY 1(0-2) PDF PDF
SWU252 AESTEHTICS FOR LIFE 3(2-2) PDF 

 

ภาคเรียนที่ 2/2557

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต มคอ. 1-2 มคอ. 3-4 มคอ. 5-6 มคอ. 7
ชั้นปี 1
AIT101 MICROBIOLOGY 3(3-0) - PDF PDF  -
AIT102 LABORATORY IN MICROBIOLOGY 1(0-3) - PDF PDF   -
CH101 GENERAL CHEMISTRY II 3(3-0) - PDF PDF  -
CH191 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II 1(0-2) - PDF PDF  -
BOT101 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 1(1-0) - PDF PDF  -
SWU111 THAI FOR COMMUNICATION 3(2-2) - PDF PDF  -
SWU122 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF PDF  -
SWU124 ENGLISH INTERNATIONAL COMMUNICATION II 3(2-2) - PDF PDF -
SWU141 INFORMATION LITERACY SKILLS 3(2-2) - PDF PDF  -
ชั้นปี 2
AIT203 BIOCHEMISTRY 3(3-0) PDF PDF 
AIT204 BIOCHEMISTRY LABORATORY 1(0-3) PDF  PDF  
AIT207 PHYSICAL CHEMISTRY 3(3-0) PDF PDF
AIT211 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE I 3(3-0) PDF PDF 
BOT203 MICROBIAL BIODIVERSITY 3(2-3) PDF PDF  
MA215 MATHEMATICS FOR SCIENCE I 4(4-0) PDF  PDF
SWU251 MAN AND SOCIETY 3(2-2) PDF PDF