สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2556

ภาคเรียนที่ 1/2556

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 1-2

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

ชั้นปี 1      

BI101

BIOLOGY I

3(3-0)

 -

PDF

PDF

BI191

BIOLOGY LABORATORY I

1(0-2)

 -

PDF

PDF

CH100

GENERAL CHEMISTRY

3(3-0)

 -

PDF

PDF

CH190

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I

1(0-2)

 -

PDF

PDF

SWU121

ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I

3(2-2)

 -

PDF

-

SWU142

SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

3(2-2)

 -

PDF

 -

SWU151

GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT

3(2-2)

 -

PDF

 -

-

ชั้นปี 2      

AIT201

ORGANIC CHEMISTRY

3(3-0)

 -

PDF

  PDF 

AIT202

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3)

 -

PDF

 PDF

AIT205

ANALYTICAL CHEMISTRY

3(3-0)

 -

PDF

PDF

AIT206

ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY

1(0-3)

 -

PDF

PDF

MA111

MATHEMATICS I

4(4-0)

 -

PDF

PDF

PY100

GENERAL PHYSICS

3(3-0)

 -

PDF

PDF

PY180

GENERAL PHYSICS LABORATORY

1(0-2)

 -

PDF

 -

SWU252

AESTHETICS FOR LIFE

3(2-2)

 -

PDF

 -

ชั้นปี 3      

EN301

READING FOR SPECIFIC PURPOSES I

2(2-0)

*

*

*

*

FSN311

FOOD PROCESSING I

2(2-0)

*

*

*

*

FSN313

FOOD ENGINEERING I

2(2-0)

*

*

*

*

FSN341

PRINCIPLES IN FOOD CHEMISTRY

2(2-0)

*

*

*

*

FSN351

FOOD PROCESSING LABORATY I

1(0-3)

*

*

*

*

FSN361

FOOD CHEMISTRY LABORATY

1(0-3)

*

*

*

*

SCI302

ENGLISH FOR SCIENCE II

2(2-0)

*

*

*

*

SWU371

CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY

3(2-2)

*

*

*

*

ชั้นปี 4      

FSN412

TECHNOLOGY OF PLANT FOOD PRODUCTS

3(2-3)

 *

*

FSN413

TECHNOLOGY OF ANIMAL FOOD PRODUCTS

3(2-3)

 *

*

FSN414

FOOD INGREDIENTS AND ADDITIVES

2(1-3)

 *

*

FSN415

PACKAGING

3(3-0)

 *

*

FSN431

PRINCIPLES IN NUTRITION IN HEALTH AND DISEASE

3(2-3)

 *

*

FSN442

PRODUCT DEVELOPMENT

2(1-3)

 *

*

FSN471

INTERNSHIP

0(0-250)

 *

*

SCI411

SCIENCE SEMINAR

1(0-2)

 *

*

SCI422

PROJECT FOR APPLIED SCIENCE

3(0-6)

 *

*


ภาคเรียนที่ 2/2556

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 1-2

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

ชั้นปี 1

AIT101

MICROBIOLOGY

3(3-0)

-

 PDF

 PDF

 -

AIT102

MICROBIOLOGY LABORATORY

1(0-3)

-

 PDF

 PDF

 -

FSN101

INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND NUTRITION

2(1-3)

-

 PDF

 PDF

 -

FSN102

INTRODUCTION TO FOOD INDUSTRIAL BUSINESS

2(2-0)

-

 PDF

  PDF 

 -

FSN141

FOOD STANDARDS AND  REGULATIONS

2(2-0)

 -

 PDF

  PDF 

 -

SWU112

THAI LITERARY REVIEW

3(2-2)

 -

 PDF

 PDF

 -

SWU122

ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II

3(2-2)

 -

 PDF

 PDF

 -

SWU141

INFORMATION LITERACY SKILLS

3(2-2)

 -

 PDF

 PDF

 -

ชั้นปี 2

AIT203

BIOCHEMISTRY

3(3-0)

 -

PDF

PDF

 -

AIT204

BIOCHEMISTRY LABORATORY

1(0-3)

 -

PDF

PDF

 -

AIT207

PHYSICAL CHEMISTRY

3(3-0)

 -

PDF

PDF

 -

AIT211

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE

3(3-0)

 -

PDF

PDF

 -

FSN242

FOOD PLANT SANITATION

2(2-0)

 -

PDF

PDF

 -

MA215

MATHEMATICS FOR SCIENCE I

4(4-0)

 -

PDF

-

 -

SWU251

MAN AND SOCIETY

3(2-2)

 -

 PDF

PDF

 -

ชั้นปี 3

FSN312

FOOD PROCESSING II

2(2-0)

*

*

*

 -

FSN314

FOOD ENGINEERING II

3(3-0)

*

*

*

 -

FSN321

UTILIZATION OF MICROBIAL IN FOOD PRODUCTION

2(1-3)

*

*

*

 -

FSN331

HUMAN NUTRITION

2(2-0)

*

*

*

 -

FSN344

FOOD QUALITY ASSURANCE

2(2-0)

*

*

*

 -

FSN352

FOOD PROCESSING LABORATORY II

1(0-3)

*

*

*

 -

FSN353

FOOD ENGINEERING LABORATORY II

1(0-3)

*

*

*

 -

FSN364

FOOD QUALITY ASSURANCE LABORATORY

1(0-3)

*

*

*

 -

SCI301

ENGLISH FOR SCIENCE I

2(2-0)

*

*

*

 -

SMB372

FOOD MICROBIOLOGY

3(2-3)

*

*

*

 -

SWU365

PRINCIPLES OF MODERN MANAGEMANT

3(2-2)

*

*

*

 -

ชั้นปี 4

FSN403

ENGLISH FOR FOOD SCIENCE COMMUNICATION

3(3-0)

*

*

 *

 -

FSN411

TECHNOLOGY OF HEALTH FOOD PRODUCTS

2(1-3)

*

*

 *

 -

FSN443

SENSORY EVALUATION

2(1-3)

*

*

 *

 -

SCI422

PROJECT FOR APPLIED SCIENCE

3(0-6)

*

*

 *

 -

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2556

ภาคเรียนที่ 1/2556

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 1-2

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

ชั้นปี 1

BI101

BIOLOGY I

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

BI191

BIOLOGY LABORATORY I

1(0-2)

-

PDF

PDF

-

CH100

GENERAL CHEMISTRY

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

CH190

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I

 1(0-2)

-

PDF

PDF

-

SWU121

ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I

 3(2-2)

-

PDF

-

-

SWU142

SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

 3(2-2)

-

PDF

-

-

SWU151

GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT

 3(2-2)

-

PDF

-

-

ชั้นปี 2

AIT201

ORGANIC CHEMISTRY

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

AIT202

ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY

 1(0-3)

-

PDF

PDF

-

MA111

MATHEMATICS I

 4(4-0)

-

PDF

PDF

-

PY100

GENERAL PHYSICS

 3(3-0)

-

PDF

-

-

PY180

GENERAL PHYSICS LABORATORY

 1(0-2)

-

PDF

-

-

SMB202

LABORATORY IN MICROBIOLOGY

 1(0-3)

 

 

 

 

SWU252

AESTHETICS FOR LIFE

 3(2-2)

-

PDF

-

-

ชั้นปี 3

AIT361

APPLIED STATISTICAL METHODS

 3(2-3)

-

PDF

PDF

-

PMT311

POLYMER STRUCTURE AND PROPERTIES

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

PMT321

BIOMASS-BASED POLYMERS I

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

PMT322

BIOMASS-BASED POLYMER LABORATORY I

 1(0-3)

-

PDF

PDF

-

PMT341

BIOPROCESS TECHNOLOGY

 3(3-0)

 

 

 

 

PMT342

LABORATORY IN BIOPROCESS TECHNOLOGY

 1(0-3)

 

 

 

 

SWU371

CREATIVITY, INNOVATION AND TECHNOLOGY

 3(2-2)

-

PDF

-

-

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2556

 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 1-2

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

 ชั้นปี 1

 AIT101

 MICROBIOLOGY

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 AIT102

 LABORATORY IN MICROBIOLOGY

 1(0-3)

-

PDF

PDF

-

 CH101

 GENERAL CHEMISTRY II

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 CH191

 GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II

 1(0-2)

-

PDF

PDF

-

 PMT101

 INTRODUCTION TO POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY

 2(2-0)

-

PDF

PDF

-

 SWU112

 THAI LITERARY REVIEW

 3(2-2)

-

PDF

PDF

-

 SWU122

 ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II

 3(2-2)

-

PDF

PDF

-

 SWU141

 INFORMATION LITERACY SKILLS

 3(2-2)

-

PDF

PDF

-

 ชั้นปี 2

 AIT211

 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE I

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 AIT203

 BIOCHEMISTRY

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 AIT204

 BIOCHEMISTRY LABORATORY

 1(0-3)

-

PDF

PDF

-

 AIT205

 ANALYTICAL CHEMISTRY

 3(3-0)

-

-

-

-

 AIT206

 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY

 1(0-3)

-

-

-

-

 AIT207

 PHYSICAL CHEMISTRY

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 MA215

 MATHEMATICS FOR SCIENCE I

 4(4-0)

-

PDF

-

-

 PMT211

POLYMER CHEMISTRY

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 SWU251

 MAN AND SOCIETY

 3(2-2)

-

PDF

PDF

-

 ชั้นปี 3

 AIT362

 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE II

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 AIT363

 PRE-PROJECT

 1(1-0)

-

PDF

PDF

-

 PMT312

 POLYMER ENGINEERING

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 PMT313

 POLYMER PROCESSING

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 PMT314

 POLYMER PROCESSING LABORATORY

 1(0-3)

-

PDF

PDF

-

 PMT323

 BIOMASS-BASED POLYMERS II

 3(3-0)

-

PDF

PDF

-

 PMT324

 BIOMASS-BASED POLYMERS LABORATORY II

 1(0-3)

-

PDF

PDF

-

 SWU365

 PRINCIPLE OF MODERN MANAGEMANT

 3(2-2)

-

PDF

PDF

-

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) ปี 2556

ปีการศึกษา 1/2556

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 1-2

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

ชั้นปี 1

BI101

BIOLOGY I

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

BI191

BIOLOGY LABORATORY I

1(0-2)

-

PDF

PDF

-

CH100

GENERAL CHEMISTRY

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

CH190

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY I

1(0-2)

-

PDF

PDF

-

MA111

MATHEMATICS I

4(4-0)

-

PDF

PDF

-

SWU121

ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION I

3(2-2)

-

PDF

-

-

SWU142

SCIENCE FOR LIFE QUALITY DEVELOPMENT A

3(2-2)

-

PDF

-

-

SWU151

GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT

3(2-2)

-

PDF

-

-

 

ปีการศึกษา 2/2556

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

มคอ. 1-2

มคอ. 3-4

มคอ. 5-6

มคอ. 7

ชั้นปี 1

AIT101

MICROBIOLOGY

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

AIT102

LABORATORY IN MICROBIOLOGY

1(0-3)

-

PDF

PDF

-

CH101

GENERAL CHEMISTRY II

3(3-0)

-

PDF

PDF

-

CH191

GENERAL CHEMISTRY LABORATORY II

1(0-2)

-

PDF

PDF

-

BOT101

INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY

1(1-0)

-

PDF

PDF

-

SWU111

THAI FOR COMMUNICATION

3(2-2)

-

PDF

PDF

-

SWU122

ENGLISH FOR EFFECTIVE COMMUNICATION II

3(2-2)

-

PDF

PDF

-

SWU141

INFORMATION LITERACY SKILLS

3(2-2)

-

PDF

PDF

-