หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

ภาษาอังกฤษ            : Bachelor of Science Program in Biotechnology and Agricultural Products

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย                : ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)

      : ชื่อย่อ      วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)

ภาษาอังกฤษ            : ชื่อเต็ม     Bachelor of Science (Biotechnology and Agricultural Product)

      : ชื่อย่อ     B.Sc. (Biotechnology and Agricultural Product)

 หลักสูตร

3.1 หลักสูตร

     3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                            138  หน่วยกิต

 

(ก)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้           

                                   1  กลุ่มวิชาภาษา  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้

                                              1.1  ภาษาไทย  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว  111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

SWU 111

Thai for Communication

 

มศว  112

วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

3(2-2-5)

SWU 112

Thai Literary Review

 

 

1.2  ภาษาต่างประเทศ  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว  121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU 121

English for Effective Communication I

 

มศว  122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU 122

English for Effective Communication II

 

มศว  123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(2-2-5)

SWU 123

English for International Communication I

 

มศว  124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(2-2-5)

SWU 124

English for International Communication II

 

มศว  131

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU 131

French for Communication I

 

มศว  132

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU 132

French for Communication II

 

มศว  133

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU 133

German for Communication I

 

มศว  134

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU 134

German for Communication II

 

มศว  135

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU 135

Chinese for Communication I

 

มศว  136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU 136

Chinese for Communication II

 

มศว  137

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU 137

Japanese for Communication I

 

มศว  138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU 138

Japanese for Communication II

 

 

2  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว  141

ทักษะการรู้สารสนเทศ

3(2-2-5)

SWU 141

Information Literacy Skills

 

มศว  142

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

SWU 142

Science for Life Quality Development and Environment

 

มศว  143

พลังงานทางเลือก

3(2-2-5)

SWU 143

Alternative Energy

 

มศว  144

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

SWU 144

Mathematics in Daily Life

 

มศว  145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

3(2-2-5)

SWU 145

Wellness and Healthy Lifestyle

 

มศว  341

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานและจิต

3(2-2-5)

SWU341

Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

 

 

                                  3  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้

3.1  วิชาบังคับ กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้

มศว  151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

SWU 151

General Education for Human Development

 

มศว  251

มนุษย์กับสังคม

3(2-2-5)

SWU 251

Man and Society

 

มศว  252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(2-2-5)

SWU 252

Aesthetics for Life

 

 

3.2  วิชาเลือก  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว  351

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(2-2-5)

SWU 351

Personality Development

 

มศว  352

ปรัชญาและกระบวนการคิด

3(2-2-5)

SWU 352

Philosophy and Thinking Process

 

มศว  353

มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

3(2-2-5)

SWU 353

Man, Reasoning and Ethics

 

มศว  354

มนุษย์กับสันติภาพ

3(2-2-5)

SWU 354

Man and Peace

 

มศว  355

พุทธธรรม

3(2-2-5)

SWU 355

Buddhism

 

มศว  356

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

3(2-2-5)

SWU 356

Literature for Intellectual Powers

 

มศว  357

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

3(2-2-5)

SWU 357

Art and Creativity

 

มศว  358

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

3(2-2-5)

SWU 358

Music and Human Spirit

 

มศว  361

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

3(2-2-5)

SWU 361

History and Effects on Society

 

มศว  362

มนุษย์กับอารยธรรม

3(2-2-5)

SWU 362

Man and Civilization

 

มศว  363

มนุษย์กับการเมือง

3(2-2-5)

SWU 363

Man and Politics

 

มศว  364

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์

3(2-2-5)

SWU 364

Economy in Globalization

 

มศว  365

หลักการจัดการสมัยใหม่

3(2-2-5)

SWU 365

Principles of Modern Management

 

มศว  366

จิตวิทยาสังคม

3(2-2-5)

SWU 366

Social Psychology

 

มศว  367

กฎหมายทั่วไป

3(2-2-5)

SWU 367

Legal Studies

 

มศว  371

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3(2-2-5)

SWU 371

Creativity, Innovation and Technology

 

มศว  372

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(2-2-5)

SWU 372

Local Wisdom

 

มศว  373

ภูมิลักษณ์ชุมชน    

3(2-2-5)

SWU 373

Man and Community

 

มศว  374

สัมมาชีพเพื่อชุมชน

3(2-2-5)

SWU 374

Ethical Careers for Community

 

มศว  375

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

3(2-2-5)

SWU 375

Good Governance in Community Management

 

 

 (ข)  หมวดวิชาเฉพาะ  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้

                          1  กลุ่มวิชาแกน กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต

1.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  กำหนดให้เรียน     16 หน่วยกิต ดังนี้   

คณ   111

คณิตศาสตร์ 1

4(4-0-8)

MA   111

Mathematics I

 

คม   100

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

CH   100

General Chemistry I

 

คม   190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-2-1)

CH   190

General Chemistry Laboratory I

 

ชว   101

ชีววิทยา 1

3(3-0-6)

BI    101

Biology I

 

ชว   191

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1(0-2-1)

BI    191

Biology Laboratory I

 

ฟส  100

ฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

PY  100

General Physics

 

ฟส  180

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1(0-2-1)

PY  180

General Physics Laboratory

 

 

1.2  กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต โดยเลือกแผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)

ก. แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชาดังนี้

ทนก 211

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

3(2-1-5)

AIT  211

English for Specific Purpose I

 

ทนก 312

โครงการวิจัยเบื้องต้น

1(1-0-2)

AIT  312

Introduction to Project Research

 

ทนก 411

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2   

3(2-1-5)

AIT  411

English for Specific Purpose II

 

ทนก 412

สัมมนา

1(0-2-1)

AIT  412

Seminar

 

ทนก 413

โครงงาน            

3(0-6-3)

AIT  413

Project

 

ทนก 414

ฝึกงาน

2 หน่วยกิต

AIT  414

Practicum

 

 

ข. แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ลงเรียนรายวิชาดังนี้

ทนก 211

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

3(2-1-5)

AIT  211

English for Specific Purpose I

 

ทนก 411

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2   

3(2-1-5)

AIT  411

English for Specific Purpose II

 

ทนก 412

สัมมนา

1(0-2-1)

AIT  412

Seminar

 

ทนก 415

สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

AIT  415

Co-operative Education

 

 

2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กำหนดให้เรียน 30 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

คณ   215

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1       

4(4-0-8)

MA   215

Mathematics for Science I

 

คม   101

เคมีทั่วไป 2

3(3-0-6)

CH   101

General Chemistry II

 

คม   191

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2

1(0-2-1)

CH   191

General Chemistry Laboratory II

 

ทนก 101

จุลชีววิทยา

3(3-0-6)

AIT  101

Microbiology

 

ทนก 102

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

1(0-3-1)

AIT  102

Microbiology Laboratory

 

ทนก 201

เคมีอินทรีย์

3(3-0-6)

AIT  201

Organic Chemistry

 

ทนก 202

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

1(0-3-1)

AIT  202

Organic Chemistry Laboratory

 

ทนก 203

ชีวเคมี

3(3-0-6)

AIT  203

Biochemistry

 

ทนก 204

ปฏิบัติการชีวเคมี

1(0-3-1)

AIT  204

Biochemistry Laboratory

 

ทนก 205

เคมีวิเคราะห์

3(3-0-6)

AIT  205

Analytical Chemistry

 

ทนก 206

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1(0-3-1)

AIT  206

Analytical Chemistry Laboratory

 

ทนก 207

เคมีเชิงฟิสิกส์

3(3-0-6)

AIT  207

Physical Chemistry

 

ทนก 311

วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-3-5)

AIT  311

Statistical Methods for Science and Technology

 

 

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กำหนดให้เรียน 34 หน่วยกิต  (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) จากรายวิชาต่อไปนี้

ทชว 101

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น

1(1-0-2)

BOT 101

Introduction to Biotechnology

 

ทชว 201

หลักพันธุศาสตร์ 

3(3-0-6)

BOT 201

Principle of of Genetics

 

ทชว 202

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

3(3-0-6)

BOT 202

Cell Structure and Function

 

ทชว 203

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์

3(2-3-5)

BOT 203

Microbial Biodiversity

 

ทชว 301

เทคนิคอณูชีววิทยาในเทคโนโลยีชีวภาพ

2(1-3-3)

BOT 301

Molecular Techniques in Biotechnology

 

ทชว 302

เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์

3(2-3-5)

BOT 302

Microbial Biotechnology

 

ทชว 321

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1

3(2-3-5)

BOT 321

Bioprocess Engineering 1

 

ทชว 322

วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2

3(2-3-5)

BOT 322

Bioprocess Engineering 2

 

ทชว 323

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

3(2-3-5)

BOT 323

Industrial Microbiology

 

ทชว 331

สถิติในการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

BOT 331

Statistical Quality Control and Quality Assurance

 

ทชว 332

นวัตกรรมและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ

2(2-0-4)

BOT 332

Innovation and Ethics in Biotechnology

 

ทชว 341

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

2(2-0-4)

BOT 341

Instrumental Analysis in Biotechnology

 

ทชว 342

ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1(0-3-1)

BOT 342

Instrumental Analysis in Biotechnology Laboratory

 

ทชว 343

คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ

1(0-2-1)

BOT 343

Computer for Data Analysis and Presentation

 

ทชว 361

ชีวสารสนเทศ

1(1-0-2)

BOT 361

Bioinformatics

 

 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

ทชว 401

เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์

3(3-0-6)

BOT 401

Medical Biotechnology

 

ทชว 402

เทคโนโลยีชีวภาพยีสต์

3(3-0-6)

BOT 402

Yeast Biotechnology

 

ทชว 403

เทคโนโลยีชีวภาพเอนไซม์

3(3-0-6)

BOT 403

Enzyme Biotechnology

 

ทชว 404

ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีชีวภาพ

2(2-0-4)

BOT 404

Thai Wisdom and Biotechnology

 

ทชว 411

เทคโนโลยีชีวภาพพืช

3(2-3-5)

BOT 411

Plant Biotechnology

 

ทชว 412

เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

3(3-0-6)

BOT 412

Animal Biotechnology

 

ทชว 413

เทคโนโลยีชีวภาพก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

3(3-0-6)

BOT 413

Pre and Post Harvest Biotechnology

 

ทชว 421

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

3(3-0-6)

BOT 421

Food Biotechnology

 

ทชว 422

การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

3(2-3-5)

BOT 422

Waste Utilization and Management

 

ทชว 461

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3(3-0-6)

BOT 461

Selected Topics in Biotechnology

 

ทนก 416

ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

3(2-1-5)

AIT 416  

Professional English

 

ทนก 417

การศึกษาอิสระ

4(0-0-8)

AIT  417

Independent study

 

ทนก 421

การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรม

1(1-0-2)

AIT  421

Design, Creativity and Innovation Management

 

ทวพ 442

การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ

3(3-0-6)

PMT 442

Bioprocess Design

 

 

(ค)  หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 

ความหมายของรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

รายวิชาซึ่งเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชามีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้

มศว หรือ SWU                  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณ หรือ MA                     หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์         

คม หรือ CH                      หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาเคมี

ชว หรือ BI                       หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา

ฟส หรือ PY                      หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์

ทชว หรือ BOT                  หมายถึง  รายวิชาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์

 การเกษตร

วอภ หรือ FSN                   หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ทวพ หรือ PMT                 หมายถึง  รายวิชาในสาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

ทนก หรือ AIT                   หมายถึง  รายวิชาในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

                                                            การเกษตร

 

ในสาขาวิชานั้นๆสามารถแยกหมวดวิชาตามตัวเลข 3 หลัก นำหน้าชื่อวิชา  โดยมีความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก ดังนี้

 

เลขรหัสตัวแรก                   หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน

เลขรหัสตัวกลาง                 หมายถึง  หมวดวิชา

เลขรหัสตัวสุดท้าย  หมายถึง  ลำดับที่รายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

โดยความหมายของเลขรหัสกลาง (ทนก) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชาดังสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

0                                หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน

1                                หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

2                                หมายถึง  หมวดวิชาในหมวดนวัตกรรม

และความหมายของเลขรหัสกลางสาขาวิชา (ทชว) สามารถแยกได้ตามหมวดวิชาดังสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้                     0                              หมายถึง     กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ

1                       หมายถึง     กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร

2                       หมายถึง     กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3                       หมายถึง     กลุ่มการประกันคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

4                       หมายถึง     กลุ่มการวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

5                       หมายถึง     กลุ่มธุรกิจและการตลาด

6                       หมายถึง     กลุ่มเทคโนโลยีเฉพาะทาง

เลขตัวท้าย หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม