หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

 1. ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย                : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

     ภาษาอังกฤษ            : Bachelor of Science Program in Polymer Materials Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

     ภาษาไทย                : ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)

          : ชื่อย่อ      วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์)

     ภาษาอังกฤษ            : ชื่อเต็ม     Bachelor of Science (Polymer Materials Technology)

          : ชื่อย่อ      B.Sc. (Polymer Materials Technology)

 3.  หลักสูตร

     3.1 หลักสูตร

          3.1.1  จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                           138   หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                                              30   หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                                                   102    หน่วยกิต

          2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                               32     หน่วยกิต

               2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน            16     หน่วยกิต

               2.1.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้                              16     หน่วยกิต*

          2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                                      70     หน่วยกิต

               2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                         27     หน่วยกิต

               2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                31     หน่วยกิต

               2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า                                12      หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                                  6       หน่วยกิต

      

    3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร

          (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้   

               1.1. กลุ่มวิชาภาษา  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดังนี้

                                        1.1.1 ภาษาไทย  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

SWU111

Thai for Communication

 

มศว112

วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

3(2-2-5)

SWU112

Thai Literary Review

 

 

   1.1.2  ภาษาต่างประเทศ  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU121

English for Effective Communication I

 

มศว122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU122

English for Effective Communication II

 

มศว123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(2-2-5)

SWU123

English for International Communication I

 

มศว124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(2-2-5)

SWU124

English for International Communication II

 

มศว131

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU131

French for Communication I

 

มศว132

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU132

French for Communication II

 

มศว133

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU133

German for Communication I

 

มศว134

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU134

German for Communication II

 

มศว135

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU135

Chinese for Communication I

 

มศว136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU136

Chinese for Communication II

 

มศว137

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU137

Japanese for Communication I

 

มศว138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU138

Japanese for Communication II

 

 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว141

ทักษะการรู้สารสนเทศ

3(2-2-5)

SWU141

Information Literacy Skills

 

มศว142

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

SWU142

Science for Life Quality Development and Environment

 

มศว143

พลังงานทางเลือก

3(2-2-5)

SWU143

Alternative Energy

 

มศว144

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

SWU144

Mathematics in Daily Life

 

มศว145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

3(2-2-5)

SWU145

Wellness and Healthy Lifestyle

 

มศว341

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานและจิต

3(2-2-5)

SWU341

Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

 

 

                           1.3 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

                                     1.3.1 วิชาบังคับกำหนดให้เรียน 9หน่วยกิต ดังนี้

มศว151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

SWU151

General Education for Human Development

 

มศว251

มนุษย์กับสังคม

3(2-2-5)

SWU251

Man and Society

 

มศว252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(2-2-5)

SWU252

Aesthetics for Life

 

 

                                       1.3.2 วิชาเลือก  กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว351

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(2-2-5)

SWU351

Personality Development

 

มศว352

ปรัชญาและกระบวนการคิด

3(2-2-5)

SWU352

Philosophy and Thinking Process

 

มศว353

มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

3(2-2-5)

SWU353

Man, Reasoning and Ethics

 

มศว354

มนุษย์กับสันติภาพ

3(2-2-5)

SWU354

Man and Peace

 

มศว355

พุทธธรรม

3(2-2-5)

SWU355

Buddhism

 

มศว356

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

3(2-2-5)

SWU356

Literature for Intellectual Powers

 

มศว357

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

3(2-2-5)

SWU357

Art and Creativity

 

มศว358

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

3(2-2-5)

SWU358

Music and Human Spirit

 

มศว361

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

3(2-2-5)

SWU361

History and Effects on Society

 

มศว362

มนุษย์กับอารยธรรม

3(2-2-5)

SWU362

Man and Civilization

 

มศว363

มนุษย์กับการเมือง

3(2-2-5)

SWU363

Man and Politics

 

มศว364

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์

3(2-2-5)

SWU364

Economy in Globalization

 

มศว365

หลักการจัดการสมัยใหม่

3(2-2-5)

SWU365

Principles of Modern Management

 

มศว366

จิตวิทยาสังคม

3(2-2-5)

SWU366

Social Psychology

 

มศว367

กฎหมายทั่วไป

3(2-2-5)

SWU367

Legal Studies

 

มศว371

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3(2-2-5)

SWU371

Creativity, Innovation and Technology

 

มศว372

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(2-2-5)

SWU372

Local Wisdom

 

มศว373

ภูมิลักษณ์ชุมชน  

3(2-2-5)

SWU373

Man and Community

 

มศว374

สัมมาชีพเพื่อชุมชน

3(2-2-5)

SWU374

Ethical Careers for Community

 

มศว375

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

3(2-2-5)

SWU375

Good Governance in Community Management

 

 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต  โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาแกน กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  กำหนดให้เรียน 16 หน่วยกิต ดังนี้        

คณ111

คณิตศาสตร์ 1

4(4-0-8)

MA111

Mathematics I

 

คม100  

เคมีทั่วไป

3(3-0-6)

CH100

General Chemistry

 

คม190  

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1(0-2-1)

CH190

General Chemistry Laboratory

 

ชว101

ชีววิทยา 1

3(3-0-6)

BI101

Biology I

 

ชว191  

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1(0-2-1)

BI191

Biology Laboratory I

 

ฟส100  

ฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

PY100

General Physics

 

ฟส180  

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1(0-2-3)

PY180

General Physics Laboratory

 

 

 2.1.2 กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กำหนดให้เรียน 16 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  โดยเลือกแผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชา ทนก363 โครงงานวิจัยเบื้องต้น  ทนก462 โครงงาน  และทนก463 ฝึกงาน  รวม 6 หน่วยกิตและรายวิชาอื่นตามที่กำหนดอีก 10 หน่วยกิต  หรือเลือกแผนการศึกษาที่2 (แผนสหกิจศึกษา) ลงเรียนรายวิชา ทนก 464 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิตและรายวิชาอื่นตามที่กำหนดอีก 10 หน่วยกิต

ทนก261

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

3(3-0-3)

AIT261

English for Specific Purpose I

 

ทนก361

วิธีการทางสถิติประยุกต์

3(2-3-4)

AIT361

Applied Statistical Methods

 

ทนก362

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2  

3(3-0-3)

AIT362

English for Specific Purpose II

 

ทนก363

โครงงานวิจัยเบื้องต้น

1(1-0-2)

AIT363

Pre-project

 

ทนก461

สัมมนา

1(0-2-1)

AIT461

Seminar

 

ทนก462

โครงงาน            

3(0-6-3)

AIT462

Project

 

ทนก463

ฝึกงาน

2

AIT463

Practicum

 

ทนก464

สหกิจศึกษา

6

AIT464

Co-operative Education

 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  กำหนดให้เรียน 27 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

คณ215

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1   

4(4-0-8)

MA215

Mathematics for Science I

 

คม101

เคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)

CH101

Principles of Chemistry

 

คม191

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1(0-2-1)

CH191

Principles of Chemistry Laboratory

 

ทนก191

จุลชีววิทยา

3(3-0-6)

AIT191

Microbiology

 

ทนก192

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

1(0-3-3)

AIT192

Laboratory in Microbiology

 

ทนก291

เคมีอินทรีย์

3(3-0-6)

AIT291

Organic Chemistry

 

ทนก292

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

1(0-3-3)

AIT292

Organic Chemistry Laboratory

 

ทนก293

ชีวเคมี

3(3-0-6)

AIT293

Biochemistry

 

ทนก294

ปฏิบัติการชีวเคมี

1(0-3-3)

AIT294

Biochemistry Laboratory

 

ทนก295

เคมีวิเคราะห์

3(3-0-6)

AIT295

Analytical Chemistry

 

ทนก296

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1(0-3-3)

AIT296

Analytical Chemistry Laboratory

 

ทนก297

เคมีเชิงฟิสิกส์

3(3-0-6)

AIT297

Physical Chemistry

 

 

 2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  กำหนดให้เรียน 31 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้

ทวพ101

เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์เบื้องต้น

2(2-0-4)

PMT101

Introduction to Polymer Materials Technology

 

ทวพ211

เคมีพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT211

Polymer Chemistry

 

ทวพ311

โครงสร้างและสมบัติพอลิเมอร์ 

3(3-0-6)

PMT311

Polymer Structure and Properties

 

ทวพ312

วิศวกรรมพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT312

Polymer Engineering

 

ทวพ313

กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT313

Polymer Processing

 

ทวพ314

ปฏิบัติการกระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์

1(0-3-3)

PMT314

Polymer Processing Laboratory

 

ทวพ321

พอลิเมอร์จากชีวมวล 1

3(3-0-6)

PMT321

Biomass-based Polymers I

 

ทวพ322

ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีวมวล 1

1(0-3-3)

PMT322

Biomass-based Polymers Laboratory I

 

ทวพ323

พอลิเมอร์จากชีวมวล 2

3(3-0-6)

PMT323

Biomass-based Polymers II

 

ทวพ324

ปฏิบัติการพอลิเมอร์จากชีวมวล 2

1(0-3-3)

PMT324

Biomass-based Polymers Laboratory II

 

ทวพ341

เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ

3(3-0-6)

PMT341

Bioprocess Technology

 

ทวพ342

ปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ

1(0-3-3)

PMT342

Laboratory in Bioprocess Technology

 

ทวพ451

การทดสอบและการพิสูจน์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT451

Testing and Characterization in Polymer Materials

 

ทวพ452

ปฏิบัติการการทดสอบและการพิสูจน์ลักษณะเฉพาะวัสดุพอลิเมอร์

1(0-3-3)

PMT452

Testing and Characterization in Polymer Materials Laboratory

 

 

 2.2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุพอลิเมอร์

ทวพ411

สารเคลือบผิวและกาว

3(3-0-6)

PMT411

Surface Coatings and Adhesives

 

ทวพ412

พอลิเมอร์ผสมและเชิงประกอบ

3(3-0-6)

PMT412

Polymer Blends and Composites

 

ทวพ413

บรรจุภัณฑ์

3(3-0-6)

PMT413

Packaging

 

ทวพ414

สารเติมแต่งพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT414

Polymer additives

 

ทวพ423

เทคโนโลยียาง

3(3-0-6)

PMT423

Rubber Technology

 

ทวพ441

เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์

3(3-0-6)         

PMT441

Biotechnology and Polymer Materials Development

 

ทวพ481

เทคโนโลยีสิ่งทอ

3(2-3-3)

PMT481

Textile Technology

 

ทวพ482

สารช่วยสิ่งทอ

3(3-0-6)

PMT482

Textile Auxilliaries

 

ทวพ483

สิ่งทอเชิงเทคนิค

3(3-0-6)

PMT483

Technical Textiles

 

กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ

ทวพ415

นาโนเทคโนโลยี

3(3-0-6)

PMT415

Nanotechnology

 

ทวพ416

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT416

Selected Topics in Polymer Materials Technology

 

ทวพ421

พลังงานจากชีวมวล

3(3-0-6)

PMT421

Biomass-based Energy

 

ทวพ422

เทคโนโลยีการผลิตเคมีภัณฑ์จากชีวมวล

3(3-0-6)

PMT422

Biomass-based Chemicals Production Technology

 

ทวพ431

เทคโนโลยีสี

3(2-3-3)

PMT431

Colour Technology

 

ทวพ432

เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการของเสีย

3(3-0-6)

PMT432

Clean Technology and Waste Management

 

ทวพ442

การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ

3(3-0-6)

PMT442

Bioprocess Design

 

ทวพ453

การประกันคุณภาพ

3(3-0-6)

PMT453

Quality Assurance

 

ทวพ471

การบริหารจัดการธุรกิจพอลิเมอร์

3(3-0-6)

PMT471

Management in Polymer Business