หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

 1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ

ภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย          :  ชื่อเต็ม     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

                        :  ชื่อย่อ      วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

ภาษาอังกฤษ      :  ชื่อเต็ม     Bachelor of Science (Food Science and Nutrition)

                        :  ชื่อย่อ      B.Sc. (Food Science and Nutrition)

 3.หลักสูตร

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                            138  หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

102

หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกน

29

หน่วยกิต

2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์พื้นฐาน

16

หน่วยกิต

2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้

13

หน่วยกิต*

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

73

หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา

26

หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ

41

หน่วยกิต

2.2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

*เลือกแผนการศึกษา ที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่กำหนดให้ 7 หน่วยกิต และรายวิชาอื่นอีก 6 หน่วยกิต ได้แก่ ทนก 312 โครงการวิจัยเบื้องต้น ทนก 413 โครงงาน และ ทนก414 ฝึกงาน หรือเลือกแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ลงเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่กำหนดให้ 7 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิตให้ลงเรียนรายวิชา ทนก 415 สหกิจศึกษา

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

1)หมวด วิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

 

          1.1) กลุมวิชาภาษา กำหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
               1.1.1) ภาษาไทย กำหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว

111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

SWU

111

Thai for Communication

 

มศว

112

วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

3(2-2-5)

SWU

112

Thai Literary Review

 

               

               1.1.2) ภาษาต่างประเทศ กำหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว

121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU

121

English for Effective Communication I

 

มศว

122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU

122

English for Effective Communication II

 

มศว

123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1

3(2-2-5)

SWU

123

English for International Communication I

 

มศว

124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2

3(2-2-5)

SWU

124

English for International Communication II

 

มศว

131

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU

131

French for Communication I

 

มศว

132

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU

132

French for Communication II

 

มศว

133

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU

133

German for Communication I

 

มศว

134

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU

134

German for Communication II

 

มศว

135

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU

135

Chinese for Communication I

 

มศว

136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU

136

Chinese for Communication II

 

มศว

137

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

3(2-2-5)

SWU

137

Japanese for Communication I

 

มศว

138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

3(2-2-5)

SWU

138

Japanese for Communication II

 

 


          1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กำหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว

141

ทักษะการรู้สารสนเทศ

3(2-2-5)

SWU

141

Information Literacy Skills

 

มศว

142

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

SWU

142

Science for Life Quality Development and Environment

 

มศว

143

พลังงานทางเลือก

3(2-2-5)

SWU

143

Alternative Energy

 

มศว

144

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

SWU

144

Mathematics in Daily Life

 

มศว

145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

3(2-2-5)

SWU

145

Wellness and Healthy Lifestyle

 

มศว

341

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต

3(2-2-5)

SWU

341

Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit

 

 


          1.3) กลุุ่มวิชาศิลปศาสตร์

กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังนี้

1.3.1) วิชาบังคับ กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ดังนี้

มศว

151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์

3(2-2-5)

SWU

151

General Education for Human Development

 

มศว

251

มนุษย์กับสังคม

3(2-2-5)

SWU

251

Man and Society

 

มศว

252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต

3(2-2-5)

SWU

252

Aesthetics for Life

 

 

                            1.3.2) วิชาเลือก กำหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

มศว

351

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3(2-2-5)

SWU

351

Personality Development

 

มศว

352

ปรัชญาและกระบวนการคิด

3(2-2-5)

SWU

352

Philosophy and Thinking Process

 

มศว

353

มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม

3(2-2-5)

SWU

353

Man, Reasoning and Ethics

 

มศว

354

มนุษย์กับสันติภาพ

3(2-2-5)

SWU

354

Man and Peace

 

มศว

355

พุทธธรรม

3(2-2-5)

SWU

355

Buddhism

 

มศว

356

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา

3(2-2-5)

SWU

356

Literature for Intellectual Powers

 

มศว

357

ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

3(2-2-5)

SWU

357

Art and Creativity

 

มศว

358

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์

3(2-2-5)

SWU

358

Music and Human Spirit

 

มศว

361

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม

3(2-2-5)

SWU

361

History and Effects on Society

 

มศว

362

มนุษย์กับอารยธรรม

3(2-2-5)

SWU

362

Man and Civilization

 

มศว

363

มนุษย์กับการเมือง

3(2-2-5)

SWU

363

Man and Politics

 

มศว

364

เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์

3(2-2-5)

SWU

364

Economy in Globalization

 

มศว

365

หลักการจัดการสมัยใหม่

3(2-2-5)

SWU

365

Principles of Modern Management

 

มศว

366

จิตวิทยาสังคม

3(2-2-5)

SWU

366

Social Psychology

 

มศว

367

กฎหมายทั่วไป

3(2-2-5)

SWU

367

Legal Studies

 

มศว

371

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

SWU

371

Creativity, Innovation and Technology

 

มศว

372

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(2-2-5)

SWU

372

Local Wisdom

 

มศว

373

ภูมิลักษณ์ชุมชน

3(2-2-5)

SWU

373

Man and Community

 

มศว

374

สัมมาชีพเพื่อชุมชน

3(2-2-5)

SWU

374

Ethical Careers for Community

 

มศว

375

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน

3(2-2-5)

SWU

375

Good Governance in Community Management

 

 


2) หมวดวิชาเฉพาะ กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้

2.1) กลุ่มวิชาแกน กำหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต

          2.1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กำหนดให้เรียน 16 หน่วยกิต

ดังนี้

คณ

111

คณิตศาสตร์ 1

4(4-0-8)

MA

111

Mathematics I

 

คม

100

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

CH

100

General Chemistry I

 

คม

190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-2-1)

CH

190

General Chemistry Laboratory I

 

ชว

101

ชีววิทยา 1

3(3-0-6)

BI

101

Biology I

 

ชว

191

ปฏิบัติการชีววิทยา 1

1(0-2-1)

BI

191

Biology Laboratory I

 

ฟส

100

ฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

PY

100

General Physics

 

ฟส

180

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1(0-2-1)

PY

180

General Physics Laboratory

 

 

      2.1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต โดยเลือกแผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) หรือแผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา)

  ก. แผนการศึกษาที่ 1 (แผนปกติ) ลงเรียนรายวิชา  ดังนี้

ทนก

211

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

3(3-0-6)

AIT

211

English for Specific Purpose I

 

ทนก

312

โครงการวิจัยเบื้องต้น

1(1-0-2)

AIT

312

Introduction to Project Research

 

ทนก

411

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2

3(3-0-6)

AIT

411

English for Specific Purpose II

 

ทนก

412

สัมมนา

1(0-2-1)

AIT

412

Seminar

 

ทนก

413

โครงงาน

3(0-6-3)

AIT

413

Project 

 

ทนก

414

ฝึกงาน

2 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

                                                  ข. แผนการศึกษาที่ 2 (แผนสหกิจศึกษา) ลงเรียนรายวิชา ดังนี้

ทนก

211

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1

3(3-0-6)

AIT

211

English for Specific Purpose I

 

ทนก

411

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2

3(3-0-6)

AIT

411

English for Specific Purpose II

 

ทนก

412

สัมมนา

1(0-2-1)

AIT

412

Seminar

 

ทนก

415

สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

AIT

415

Co-operative Education

 

 

 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

               2.2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขากำหนดให้เรียน 26 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

คณ

215

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1

4(4-0-8)

MA

215

Mathematics for Science I

 

ทนก

101

จุลชีววิทยา

3(3-0-6)

AIT

101

Microbiology

 

ทนก

102

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

1(0-3-1)

AIT

102

Microbiology Laboratory

 

ทนก

201

เคมีอินทรีย์

3(3-0-6)

AIT

201

Organic Chemistry

 

ทนก

202

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

1(0-3-1)

AIT

202

Organic Chemistry Laboratory

 

ทนก

203

ชีวเคมี

3(3-0-6)

AIT

203

Biochemistry

 

ทนก

204

ปฏิบัติการชีวเคมี

1(0-3-1)

AIT

204

Biochemistry Laboratory

 

ทนก

205

เคมีวิเคราะห์

3(3-0-6)

AIT

205

Analytical Chemistry

 

ทนก

206

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

1(0-3-1)

AIT

206

Analytical Chemistry Laboratory

 

ทนก

207

เคมีเชิงฟิสิกส์

3(3-0-6)

AIT

207

Physical Chemistry

 

ทนก

311

วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-3-5)

AIT

311

Statistical Methods for Science and Technology

 

 

                                                            2.2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับกำหนดให้เรียน 41 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

วอภ

101

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเบื้องต้น

2(1-3-3)

FSN

101

Introduction to Food Science and Nutrition

 

วอภ

102

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น

2(2-0-4)

FSN

102

Introduction to Food Industrial Business

 

วอภ

141

มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร

2(2-0-4)

FSN

141

Food Standards and Regulations

 

วอภ

242

การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร

2(2-0-4)

FSN

242

Food Plant Sanitation

 

วอภ

311

การแปรรูปอาหาร 1

2(2-0-4)

FSN

311

Food Processing I

 

วอภ

312

การแปรรูปอาหาร 2

2(2-0-4)

FSN

312

Food Processing II

 

วอภ

313

วิศวกรรมอาหาร 1

3(3-0-6)

FSN

313

Food Engineering I

 

วอภ

314

วิศวกรรมอาหาร 2

2(2-0-4)

FSN

314

Food Engineering II

 

วอภ

321

จุลชีววิทยาทางอาหาร

3(2-3-5)

FSN

321

Food Microbiology

 

วอภ

322

การใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร

2(1-3-3)

FSN

322

Utilization of Microorganisms in Food Production

 

วอภ

331

โภชนาการมนุษย์

2(2-0-4)

FSN

331

Human Nutrition

 

วอภ

332

หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ

3(2-3-5)

FSN

332

Principles in Nutrition in Health and Disease

 

วอภ

341

หลักเคมีอาหาร

2(2-0-4)

FSN

341

Principles in Food Chemistry

 

วอภ

342

การวิเคราะห์อาหาร

2(2-0-4)

FSN

342

Food Analysis

 

วอภ

344

การประกันคุณภาพอาหาร

2(2-0-4)

FSN

344

Food Quality Assurance

 

วอภ

351

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1

1(0-3-1)

FSN

351

Food Processing Laboratory I

 

วอภ

352

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2

1(0-3-1)

FSN

352

Food Processing Laboratory II

 

วอภ

353

ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 2

1(0-3-1)

FSN

353

Food Engineering Laboratory II

 

วอภ

361

ปฏิบัติการเคมีอาหาร

1(0-3-1)

FSN

361

Food Chemistry Laboratory

 

วอภ

362

ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

1(0-3-1)

FSN

362

Food Analysis Laboratory

 

วอภ

364

ปฏิบัติการการประกันคุณภาพอาหาร

1(0-3-1)

FSN

364

Food Quality Assurance Laboratory

 

วอภ

414

วัตถุเจือปนอาหาร

2(1-3-3)

FSN

414

Food Additives

 

       
     กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ  
ทนก 416 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3(3-0-6)
AIT 416 Professional English  
ทนก 421 การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรม 1(1-0-2)
AIT 421 Creativity Design and Innovation Management
 
 

                           

3) หมวดวิชาเลือกเสรี กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ