ระเบียบ ประกาศ

   1.  ระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2547

   2.  ระเบียบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2549

   3.  ระเบียบการบริหารงานวิจัย ปี 2547

   4.  ประกาศขอรับเงินอุดหนุนวิจัย

   5.  ประกาศรับจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
 

1.แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

 1.1 แบบคำขอรับทุน

  - รายได้คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย

   1.  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

   2.  RS-WI-01_FM-2 ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการวิจัย

   3.  รายการตรวจสอบสัญญา

     4.   แบบฟอร์ม RS-AI-1 (สมัครรับทุนวิจัยเงินรายได้คณะ)

     5.   แบบฟอร์ม RS-AI-2 (สมัครรับทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ)

     6.   แบบฟอร์ม RS-AI-3 (ขออนุมัติเบิกทุนนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ)

 - รายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณแผ่นดิน

    1.   ขอสมัครรับทุนอุดหนุนวิจัย

    2.   แบบฟอร์มขอสมัครรับทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2557

 

 1.2 เอกสารประกอบการขอรับทุน

    1.   ข้อมูลส่วนบุคคล

    2.   คำชี้แจงแบบว1-ช

    3.   คำชี้แจงแบบว1-ด

    4.   แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สำหรับโครงการวิจัยที่ขอรับทุนต่อเนื่อง

    5.   แบบเสนอโครงการวิจัย(แบบว1-ด)

    6.   แบบเสนอแผนงานวิจัย(แบบว1-ช)

    7.   เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4-5
 

 1.3 เอกสารภาคผนวก

    1.   appendix-1(มติคณะรัฐมนตรี)

    2.   appendix-2(นโยบายวิจัย2555-2559)

    3.   appendix-3(นโยบายรัฐบาล)

    4.   appendix-4(นิยามการวิจัย)

    5.   appendix-5(รายละเอียดการเขียนงบประมาณเฉพาะปีที่เสนอขอ)

    6.   appendix-6(การเขียนภาพรวมงบประมาณแผนงานวิจัย ตลอดการวิจัย)

    7.   appendix-7(ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามปี) 

   8.   appendix-8(รายละเอียดงบประมาณวิจัย จำแนกตามปี กรณีมีระยะเวลามากกว่า1ปี) 

   9.   appendix-9(จรรยาบรรณนักวิจัย)

   10. appendix-10(จรรยาบรรษการใช้สัตว์)

   11. appendix-11(ข้อกำหนดการใช้สัตว์ทดลอง) 

   12. appendix-12(แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉ.11 พ.ศ.2555-2559) 

2.แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

2.1 แบบฟอร์มเพื่อเบิกเงิน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

2.2 เอกสารประกอบการเบิกเงิน

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด

3.แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3.1 แบบฟอร์มเพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

3.2 เอกสารประกอบการส่งฉบับสมบูรณ์

   1. บทสรุปผู้บริหาร

   2. แบบรายงานการใช้เงิน

   3. รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

4.แบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

4.1 เแบบฟอร์มเพื่อขอขยายเวลา

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4.2 เอกสารประกอบการขอขยายเวลา

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด

5.แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

5.1 แบบฟอร์มเพื่อขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน

    - RS-WI-01_FM-3 แบบฟอร์มขอให้ดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

5.2 เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลง(ชื่อโครงการ-หัวหน้าโครงการ-ขั้นตอนการดำเนินงาน)

   1. แบบรายงานการใช้เงิน

   2. แบบรายงานความก้าวหน้า_ช

   3. แบบรายงานความก้าวหน้า_ด

 6.แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนตามนโบาย
   1. RS-WI-01_FM-13 บันทึกข้อความนำส่งการขอรับทุน

   2. RS-WI-01_FM-14 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย 
 

 7. ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

  1. เงื่อนไขการสมัครรับทุน

  2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  3. RS-foreigm-1 แบบฟอร์มคำขอรับทุน

  4. RS-foreigm-2 แบบฟอร์มรายงานสรุปการนำเสนอผลงานวิจัย

  5. Template PowerPoint

 8.แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557
  1. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
  2. RS-FM-15 แบบฟอร์มเพื่อขอทุนสนับสนุนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

 9.แบบสอบถาม
  1. แบบสอบถามการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

ฐานข้อมูลสืบค้นสิทธิบัตร (DIP)

 

>แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

1.แบบฟอร์มขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

 

2.แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เอกสารประกอบด้วย

2.1แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

2.2บทสรุป (ใช้กรณีแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

2.3คำรับรองประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ใช้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์) 

 2.4ผลงานประกอบคำขอ จำนวน 2 ชุด

 2.5สัญญาโอนลิขสิทธิ์ จำนวน 2 ชุด

 2.6สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สร้างสรรค์ จำนวน 2 ชุด

 2.7สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)

 

3.คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

3.1แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 3.2รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์

 3.3คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี ) (ใช้กรณียื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

 3.4ข้อถือสิทธิ

 3.5บทสรุปการประดิษฐ์

 3.6รูปเขียน (ถ้ามี)

 3.7สัญญาโอนสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 2 ชุด

3.8สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประดิษฐ์ จำนวน 2 ชุด

3.9สำเนาสัญญารับทุน (ถ้ามี)

 

ตัวอย่างการเขียนคำขอ/รายละเอียดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

- คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2543

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร พ.ศ.2543