แหล่งทุนวิจัย
1. แหล่งทุนวิจัยในต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวท.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมควบคุมมลพิษ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
- ทุนวิจัย อาซาฮี
- ทุนวิจัย Asia Research Center
3. แหล่งทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนิสิต
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน (YSTP)
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. แหล่งทุนการศึกษา ฝึกอบรมดูงานและโครงการขอรับความร่วมมือจากต่างประเทศ
DUO - Thailand Fellowship Program
โครงการ Erasmus Mundus
การจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT)
ทุนมูลนิธิฮิตาชิ (Hitachi Scholarship Foundation)
ทุนรัฐบาลเยอรมณี
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
5. ข้อมูลการจดสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- กรมทรัพย์สินทางปัญญา มศว