บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

งานบริหารและธุรการ

 

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานสารบรรณ

และจัดเลี้ยง

โทร:02-649-5000

ต่อ 27167

E-mail:

 

นางสาวศรีสุดา วันชาดี

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

 

โทร:02-649-5000

ต่อ 27175

E-mail:

sridudawa@g.swu.ac.th

นางสาวอมรวรรณ นาคะปิณฑ์

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเลขานุการ

และการประชุม

โทร:02-649-5000

ต่อ 27176

E-mail:

amonwan@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวนัยนา ตั้งใจดี

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

ชุมชน

โทร:02-649-5000

ต่อ 27181

E-mail:

naiyana@g.swu.ac.th

 

นายวีรวัฒน์   มนัสทวี

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานแผนและงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

โทร:02-649-5000

ต่อ 27169

E-mail:

weerawatm@g.swu.ac.th


 

งานการคลังและพัสดุ

 

นางสาวสุพรรณา แดงเจริญ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร:02-649-5000

ต่อ 27171

E-mail:

supanna@g.swu.ac.th

 

นางสาวกมลวรรณ เกตุโกมุท

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร:02-649-5000

ต่อ 27171

E-mail:

kamonwank@g.swu.ac.th

   

นางสาวไพจิตรี ป่าขมิ้น

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

โทร:02-649-5000

ต่อ 11914

E-mail:

paichitree@g.swu.ac.th

นางสาวกองกาญจน์  มณีรักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

โทร:02-649-5000

ต่อ 11913

E-mail:

krongkan@g.swu.ac.th


 

งานบริการการศึกษา

     

นางสาวมริษฎา รุ่งแสง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานวิชาการ

โทร:02-649-5000

ต่อ 27168

E-mail:

marisada@g.swu.ac.th

นางสาวกันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานศักยภาพนิสิต

โทร:02-649-5000

ต่อ 27182

E-mail:

kunchisa@g.swu.ac.th


 

งานห้องปฏิบัติการ

นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000

ต่อ 27167

E-mail:

yongyouths@g.swu.ac.th

 

 

นักวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000

ต่อ 27171

E-mail:

 

  

นางชัยรัมภา  พ่วงศิริ

นักวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000

ต่อ 27179

E-mail:

tunyaporn@g.swu.ac.th

        

นายคเณศ รอดพูล

นักวิทยาศาสตร์

โทร:097-1761096

 

E-mail:

khanet.rodphool@g.swu.ac.th

 

 

 

งานอาคารสถานที่

   

นายไพบูรณ์ นวนิธิกร

นายช่างเทคนิค

โทร:02-649-5000

ต่อ 27171

E-mail:

phaiboon@g.swu.ac.th