บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

งานบริหารและธุรการ

นายพงศ์ชนต์ ธรรมสนอง

ผู้ปฏิบติงานบริหาร

ปฏิบัติงานสารบรรณ

และจัดเลี้ยง

โทร:02-649-5000 ต่อ 27167

E-mail:

pongchayont@g.swu.ac.th

นางสาวศรีสุดา วันชาดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

 

โทร:02-649-5000 ต่อ 27175

E-mail:

sridudawa@g.swu.ac.th

นางสาวอมรวรรณ นาคะปิณฑ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเลขานุการ

และการประชุม

โทร:02-649-5000 ต่อ 27176

E-mail:

amonwan@g.swu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา

โทร:02-649-5000 ต่อ 27169

E-mail:

 

นางสาวนัยนา ตั้งใจดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานบริการวิชาการชุมชน

 

โทร:02-649-5000 ต่อ 27181

E-mail:

naiyana@g.swu.ac.th


 

งานการคลังและพัสดุ

นายปัญญา คำมี

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร:02-649-5000 ต่อ 27174

E-mail:punya@g.swu.ac.th

นางสาวสุพรรณา แดงเจริญ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานพัสดุ

โทร:02-649-5000 ต่อ 27174

E-mail:supanna@g.swu.ac.th

นางสาวไพจิตรี ป่าขมิ้น

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

โทร:02-649-5000 ต่อ 27174

E-mail:paichitree@g.swu.ac.th

    

นางสาวกองกาญจน์  มณีรักช์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

โทร:02-649-5000 ต่อ 27174

E-mail:krongkan@g.swu.ac.th


 

งานบริการการศึกษา

     

นางสาวมริษฎา รุ่งแสง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานวิชาการ

โทร:02-649-5000 ต่อ 27168

E-mail:marisada@g.swu.ac.th

นางสาวกันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานศักยภาพนิสิต

โทร:02-649-5000 ต่อ 27182

E-mail:kunchisa@g.swu.ac.th


 

งานห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000 ต่อ 27167

E-mail:yongyouths@g.swu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์ สอนดี

นักวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000 ต่อ 27167

E-mail:jiraporns@g.swu.ac.th

  

นางชัยรัมภา  พ่วงศิริ

นักวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000 ต่อ 27179

E-mail:tunyaporn@g.swu.ac.th

   

นางสาวสิริกัลยา พานชาตรี

นักวิทยาศาสตร์

โทร:02-649-5000 ต่อ 27167

E-mail:sirikanyap@g.swu.ac.th

 

นายคเณศ รอดพูล

นักวิทยาศาสตร์

โทร:097-1761096

E-mail:khanet.rodphool@g.swu.ac.th


 

งานอาคารสถานที่

   

นายไพบูรณ์ นวนิธิกร

นายช่างเทคนิค

โทร:02-649-5000 ต่อ 27174

E-mail:phaiboon@g.swu.ac.th