ปรัชญา

สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


 

ปณิธาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


 

วิสัยทัศน์

องค์กรด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 1 ใน 10 ของประเทศ
 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล