ปรัชญา

สร้างกระบวนการคิด ต่อยอดภูมิปัญญาชุมชน สู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


 

ปณิธาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล


 

วิสัยทัศน์

แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญา สร้างนวัตกรรมสู่สากล


 

พันธกิจ

1. ผลิตบัรฑิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีความทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2. วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สู่สากล

3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการในผลิตภัณฑ์การเกษตร

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5. มีการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้องค์กรไปสู่ระดับสากล