เป้าหมายการดำเนินการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

พัฒนาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ในระดับชาติไปสู่ระดับสากล ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชม ประเทศ และมนุษยชาติ

 

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อความยั่งยืน
 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคน ที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร มีทักษะในการทำงาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม มีแนวคิด (mindset) และทักษะในการริเริ่มกิจการ (staartup process) และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur skill) บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือสร้างสรรค์กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาสในการแข่งขัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ

5. มีการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล