หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
(B.Sc. Food Science and Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
(B.Sc. Polymer Materials Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

(B.Sc. Biotechnology and Agricultural Products) (ฺBilingual)

โครงสร้างหลักสูตร

Brochure FSN Eng Brochure PMT Eng Brochure BOT Eng

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558