หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
(B.Sc. Food Science and Nutrition)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
Polymer Materials Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

( Biotechnology and Agricultural Products) (หลักสูตรภาษาไทย)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ (B.Sc. Food Innovation&Business)

 

โครงการสร้างหลักสูตร

Brochure FSN Eng Brochure PMT Eng Brochure BOT Eng Brochure FIB Eng
 
 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558