ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

krongkan maneerak 0 1

RSS
123456