ข่าวสาร

Kunchisa

กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

ศึกษารายละเอียดได้ที่

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2609/.aspx#.WqY4Yexub4Y

Previous Article โครงการ SWU Smart Don't Smoke
Next Article โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไปศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น
Print
550