ข่าวสาร

Kunchisa

กำหนดการนิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก

กำหนดการนิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559

1. นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านทางเว็บไซต์         

    http://dormapp.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น

2. นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2559  และนำไปชำระ

ค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560

Next Article การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร'59
Print
596