อ. ดร. น้ำฝน  รักขุมแก้ว

Dr. Numfon Rakkhumkaew

 

Ph.D. (Molecular Biotechnology) Hiroshima University, Japan

M.Sc. (Molecular Biotechnology) Hiroshima University, Japan

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่สนใจ

ความเชี่ยวชาญ

    Molecular microbiology and virology, Food biotechnology, Product development by using biotechnology

งานวิจัยที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

1. ศึกษาการใช้ Bacteriophage หรือสารอินทรีย์ที่ได้จากฟาจ เช่น เอ็นโดไลซิน (endolysin) ในการควบคุมทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อก่อโรคในอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร และควบคุมไบโอฟิล์มบนอาหารหรือพื้นผิวที่สัมผัสอาหาร รวมถึงการใช้ bacteriophage ในการควบคุมทางชีวภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคพืช (Bacteriophage biocontrol)

2. ศึกษากลไกการควบคุมโรคและระบบการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี (Biocontrol)

3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของผลผลิต รวมถึงเศษเหลือทางการเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

 

ผลงานทางวิชาการ

      (1) Rakkhumkaew N, Kawasaki T, Fujie M, Yamada T (2013) Prolonged synthesis of hyaluronan by Chlorella cells infected with chloroviruses. J Biosci Bioeng 115 (5): 527-531

      (2) Rakkhumkaew N, Shibatani S, Kawasaki T, Fujie M, Yamada T (2013) Hyaluronan synthesis in cultured tobacco cells (BY-2) expressing a chlorovirus enzyme: cytological studies. Biotechnol Bioeng 110 (4): 1174-1179                                                                             

      (3) Rakkhumkaew N (2017) Effects of different hydrocolloids on properties of gluten-free bread based on small broken rice berry flour. Food Sci Technol Int 23 (4): 310-317

      (4) Rakkhumkaew N, Kawasaki T, Fujie M, Yamada T. (2017) Chitin synthesis by Chlorella cells infected by chloroviruses: Enhancement by adopting a slow-growing virus and treatment with aphidicolin. J Biosci Bioeng http://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2017.10.002 (article in press)

       (5) Rakkhumkaew N, Pengsuk C. (2018) Chitosan and chitooligosaccharides from shrimp shell waste: characterization, antimicrobial and shelf life extension in bread. Food Sci Biotechnol https://doi.org/10.1007/s10068-018-0332-2 (article in press)

ติดต่อ

    ชั้น 5 อาคารอำนวยการ
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
    Email: numfonr@g.swu.ac.th
    โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 27167