โครงการฝ่ายนิสิต 2560-61

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตัวชีวัดแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีงบประมาณ 2561
1.    เพื่อพัฒนาให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ 1. นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ร้อยละ 10 ของจำนวนิสิตทั้งหมด ประเมินโดยการเข้าร่วมโครงการ และ จากทำงานในรายวิชา
2.    เพื่อพัฒนาให้นิสิตมีมารยาท และ กาลเทศะในระดับดีขึ้นไป 2. นิสิตมีมารยาท และ กาละเทศะในระดับดีขึ้นไป ประเมินโดยอาจารย์และบุคลากร
3.    เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ 3. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
4.    เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน 4. มีกระบวนการในการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
5.    เพื่อให้นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รับผิดชอบต่อสังคม 5. มีการส่งเสริมให้นิสิตทำจิตอาสา

กิจกรรม/โครงการ ลักษณะการดำเนินการ TQF เก่า ใหม่ KPI รายโครงการ งบประมาณที่ใช้ปีก่อนหน้า งบประมาณที่จะใช้ปีนี้ ช่วงที่คาดว่าจะจัดโครงการ หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ
โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้ความรู้และประกวดผลงานของนิสิต 2,3 /   ได้แนวคิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อย่างน้อย 1 แนวคิด 21,071 15,000 พ.ย. 60-เม.ย. 61   อ. นันทรัตน์
โครงการพััฒนาการเป็นผู้ประกอบการ อบรมให้ความรู้ 2,4   / 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  25000 พ.ย.60 - เม.ย. 61   อ. ธนัท
โครงการส่่งเสริมมารยาทผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อรณงค์ เช่น โปสเตอร์ clip video ข้อความ รณงค์ตามสถานที่และสื่อต่างๆให้นิสิตเห็น 4   / นิสิตมีมารยาท และ กาลเทศะในระดับดีขึ้นไป 10,890 5000 ตลอดปี เดิมเป็นการประกวดสื่อรณรงค์ เปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ครอบคลุมนิสิตเพิ่มมากขึ้น อ. อุลิสาณ์
โครงการปฐมนิเทศ ให้ความรู้กับนิสิตชั้นปี 1 เข้าใหม่ 1,2,3, /   1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. นิสิตใหม่มีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของคณะ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นิสิตใหม่เกิดความผูกพันกับคณะ อาจารย์ และ บุคลากร ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. นิสิตใหม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งอัตลักษณ์ใฝ่รู้ตลอดชีวิต รู้กาลเทศะ ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. ผู้ประมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  23000 ส.ค. 61   อ. นันทรัตน์
โครงการไหว้ครู นิสิตจัดพิธีไหว้ครู 1,4 /   1. นิสิตและบุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. นิสิตเกิดความผู้พันกับคณะ มาหวิทยาลัย อาจารย์ และ บุคลากร ในระดับมากและมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นิสิตได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกและเข้าใจวัฒนธรรมการไหว้ครูในระดับมากและมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  12000 ก.ย. 61   อ. ชลินันท์ - อ. น้ำฝน
โครงการปัจฉิมนิเทศ ให้้ความรู้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาเกี่ยวกับงาน ตลาดแรงงาน การสมัครงาน/เลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต 1,4 /   1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเลือก การวางแผนอนาคต การกำหนดทิศทางในการทำงาน การเปิดวิสัยทัศน์ในการสร้างอาชีพ ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นิสิตตระหนักถึงคุณธรรมในด้านการเคารพ กตัญญู รู้คุณ อาจารย์ และัสถาบันในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
46,393 48000 เม.ย.-พ.ค. 61   อ. เฉลา
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และ เลี้ยงอาหารกลางวัน 1,4,5 /   1. บัณฑิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผูกพันกับคณะ มหาวิทยาลัยในระดับมากถึงมากที่สุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจในคณะ มหาวิทยาลัยในระดับมากถึงมากที่สุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 คน
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80
9,294 10000 ธ.ค. 60   อ. เฉลา
โครงการ AI ต้นกล้าน้อยร้อยล้าน workshop การทำแผนธุรกิจ/นิสิตทดลองขายของที่ผลิตเองหรือที่ซื้อมาขาย 2,3,4,5 /   1. มีนิสิตเข้าร่วมและเป็นผู้ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 8 คน
2. นิสิตได้ประสบการณ์จากการทำงาน และมีทักษะทางด้านการวางแผน มีอัตลักษณ์ คิดเป็นทำเป็นหนักเอาเบาสู้ การสื่อสาร ความอ่อนน้อมถ่อมตน ในระดับมากและมากที่สุดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80
14,746 0 ต.ค.-พ.ย. 60   อ. ธนัท
โครงการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า อบรมให้ความรู้นิสิตและศิษย์เก่า 2,3 /   1. นิสิตและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 25 คน (ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงได้รับความรู้จากการทบทวนความรู้ในระดับมากถึงมากที่สุด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร่อยละ 80
  34000 พ.ค.-ก.ค. 61   อ. นันทรัตน์
โครงการศึกษาดูงานเพื่อการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้การจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า     / รกระบวนการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า   8000 ก.พ. 61   อ. อุลิสาณ์
โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 25 เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 1,2,3,4,5   / 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน
2. นิสิตได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬาในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นิสิตมีความเห็นว่าเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมทางด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกคณะในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ
70
4. นิสิตมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมทางด้านประสบการณ์ทางด้านวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5. มีนิสิตเป็นผู้จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 คน
6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  90,000 ม.ค. 61   อ. ธนัท-อ. นันทรัตน์ (กรรมการทุกคน)
โครงการเข้าร่วมกีฬา Biot Game เข้าร่วม 1,2,3,4,5 /   1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน
2. นิสิตได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬาในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นิสิตมีความเห็นว่าเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมทางด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกคณะในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. นิสิตมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมทางด้านประสบการณ์ทางด้านวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5. มีนิสิตเป็นผู้จัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 คน
6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  25,000 ม.ค.-เม.ย. 61   อ. ชลินันท์
กิจกรรม/โครงการ ลักษณะการดำเนินการ TQF เก่า ใหม่ KPI รายโครงการ งบประมาณที่ใช้ปีก่อนหน้า งบประมาณที่จะใช้ปีนี้ ช่วงที่คาดว่าจะจัดโครงการ หมายเหตุ  
โครงการร่วมด้วยช่วยเรียน จัดหาห้อง และ อาหารว่าง เพื่อการติวหนังสือของรุ่นพี่ให้รุ่นน้อง (อาจมีการจ้างนิสิตรุ่นพี่เพื่อสอนน้อง เป็นนิสิตช่วยงาน) 2,3,5   / 1. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. นิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  5,000 พ.ย. 60   อ. น้ำฝน
โครงการเข้าร่วมงาน Open House มศว ค่าอุปกรณ์แสดงโชว์และอาหารนิสิตช่วยจัดงาน 3,4,5   / 1. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า 500 คน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างนิสิต คณาจารย๋และผู้เข้าร่วม
  20,000 พ.ย. 60   อ. ชลินันท์
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง มศว สนับสนุนวัสดุทำกระทงและขบวนพาเหรด 3,4,5   / 1. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. นิสิตได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
3. นิสิตได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  5,000 พ.ย. 60   อ. น้ำฝน
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร   /   1. ความพึงพอใจของคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจต่อจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรที่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
  50,000 ตลอดปี   อ. เฉลา
กิจกรรมกีฬา AEC 3 คณะ จัดกีฬาสานสัมพันธ์พร้อมหาทุนซื้อของบริจาค ร่วมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยนวัตกรรมวื่อสารสังคม     / 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน
2. นิสิตได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬาในระดับมากถึงมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นิสิตมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและภายนอกคณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
  20000 ก.พ. 61   อ. ธนัท
โครงการ AI จิตอาสาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง จัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้นิสิตทำกิจกรรมจิตอาสา 1,4,5 /   1. มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผู้รับบริการเห็นคุณค่าของการทำกิจกรรมจิตอาสาของนิสิต
4. มีนิสิตเป็นผู้ร่วมจัดโครงการไม่น้อยกว่า 5 คน
  15000 มิ.ย.-ส.ค. 61   อ. อุลิสาณ์
โครงการปฐมนิิเทศสโมสรนิสิต                    
    รวมเป็นเงิน     410,000 บาท