ระเบียบวินัยนิสิต

สรุประเบียบวินัยนิสิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย กิจการและวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559

หมวด 8
ข้อ 45 นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต้องรักษาวินัย โดยเคร่งครัด
ข้อ 46 นิสิตต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกันและต้องรักษาไว้ซึ่งความเรียบร้อยและเกียรติของมหาวิทยาลัย
ข้อ 47 นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
ข้อ 48 นิสิตต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อคณาจารย์ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำตักเตือนของเจ้าหน้าที่หรือคณาจารย์ที่สั่งตามอำนาจหน้าที่ของตนโดยชอบด้วยกฏหมาย
ข้อ 49 นิสิตต้องไม่กระทำ เผยแพร่ กล่าวถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือกระทำการอื่นใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย
ข้อ 50 นิสิตต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการหรือสร้างข้อมูลเท็จ
ข้อ 51 นิสิตต้องแต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ

 

โทษของนิสิตมี 7 สถาน (ข้อ 52)

(1) ไล่ออก
(2) ให้พ้นสภาพ
(3) ให้พักการเรียน หรือรอการอนุมัติปริญญามีกำหนดไม่เกินสองปีการศึกษา
(4) ตัดสิทธิเข้าสอบ
(5) ภาคทัณฑ์
(6) ตัดคะแนนความประพฤติหรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(7) ว่ากล่าวตักเตือน
ในกรณีที่นิสิตได้รับโทษทางวินัยตามข้อ (3) ถึง (7) อาจให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยก็ได้ โดยเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและการบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

 

 

บทลงโทษ (ข้อ 53)

การกระทำผิดร้ายแรง

ลงโทษไล่ออก

1. ต้องโทษทางอาญา โดยคำพิพากษาสูงสุดให้จำคุก เว้นแต่ผู้กระทำความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2. กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบอันเป็นการเสื่อมเสียร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย

 

บทลงโทษ (ข้อ 54)

การกระทำความผิดร้ายแรง

ให้พ้นสภาพ/ให้พักการเรียน/รอการอนุมัติปริญญามีกำหนดไม่เกินสองปีการศึกษา

1. เล่นการพนันหรือเป็นผู้สมคบ สนับสนุนช่วยเหลือในการเล่นการพนัน

2. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติดให้โทษ เมาสุรา หรือมีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนรำคาญใดๆในมหาวิทยาลัย

3. ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้แโกง ปลอมเอกสาร หรือ หรือใช้เอกสารปลอมเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบตามกฏหมาย

4. กระทำการอื่นใดหรือประพฤติผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง

 

ระเบียบการแต่งกายนิสิต

ขั้นตอนการสอบสวนการกระทำผิดวินัย