แบบฟอร์มสมัครทุน AI ต้นกล้าน้อยร้อยล้าน

ขั้นตอนการสมัครทุน AI ต้นกล้าน้อยร้อยล้าน

1. นิสิต Download ใบสมัครจาก Link ด้านล่าง แล้วกรอกใบสมัครและแนบ 1. แผนการดำเนินงานภายใต้โครงการ AI ต้นกล้าน้อยร้อยล้าน (ระบุ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่ดำเนินการ/แผนการดำเนินการในแต่ละวัน) และ 2. แผนประมาณการรายจ่าย-รายรับ (ระบุ รายจ่าย และ รายรับในระหว่างดำเนินโครงการ

                                          |

2. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ หน่วยกิจการนิสิตภายในระยะเวลาการรับสมัคร

                                          |

3. ฝ่ายกิจการนิสิตรวบรวมใบสมัครแล้วส่งให้สาขาวิชาพิจารณาคัดเลือกกลุ่มนิสิต

                                          |

4. สาขาทำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกกลับมายังหน่วยกิจการนิสิต

                                          |

5. หน่วยกิจการนิสิตทำเรื่องเบิกจ่ายทุนการศึกษา/ประสานงานขอใช้สถานที่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร (Download)
แบบฟอร์มสมัครทุน AI ต้นกล้าน้อยร้อยล้าน (Download)