หน่วยบุคคล

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

ขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนงานบุคคล

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล

จรรยาบรรณบุคคลากร

รับสมัครงาน

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4563
สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6288

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6288

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2546

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3438

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย